Template trắng

Không có tool hay phần mềm để rip, convert template. Đây là template gốc để mình convert hay rip bất cứ code, theme nào :))))
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:js='false' b:layoutsVersion='3' b:templateUrl='indie.xml' b:templateVersion='1.3.0' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta charset='UTF-8'/>
<meta content='width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0' name='viewport'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<b:if cond='data:displayname == &quot;Displaynone&quot;'><b:skin><![CDATA[]]></b:skin></b:if>
<style>

</style>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
</head>
<body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

//]]>
</script>
<b:if cond='data:displayname == &quot;Displaynone&quot;'><b:section id='widget'/></b:if>
</body>
</html>
Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong