Làm thế nào để tạo phần đánh giá rồi mới được nhận xét cho blogspot

Tài liệu
Làm thế nào để tạo phần đánh giá rồi mới được nhận xét cho blogspot
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm thể nào để tạo phần đánh giá rồi mới được nhận xét cho blogspot, thủ thuật này có rất nhiều bạn yêu cầu nên viết bài chia sẻ.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào Dashboard blogspot, tìm thẻ </head> và thêm đoạn script dưới lên trên thẻ vừa tìm được
<script>
  //<![CDATA[
   //RAINTEMPLATES SHOP SETTING
   var datai = 1; 
   var datasize = 1;
   var textread = "Xem thêm"; 
   var textquantity = "Số lượng: "
   var addtocart = "Thêm vào giỏ";
   var secure_checkout = false; //do not change for Vn and Indo
   var addtocartvalue = "Mua Ngay"; //For detail page.
   var buynow_redirect = false; //True: Redirect to checkout page everytime cart is added.
   var viewedallpost = "Không còn bài viết nào";
   var viewedallproduct = "Không còn sản phẩm nào";
   var loadmorecomment = "Xem thêm đánh giá";
   var loadallcommentdone = "Không còn đánh giá";
   var loadmorebtn = "<span>Xem thêm</span>";
   var blogname = "Bài viết mới nhất";
   var blogdescription = "Theo dõi Blog để nhận những discount mới nhất";
   var raintemplates_notify_morethan = "<span>Không cho phép thêm quá 10 sản phẩm</span>";
   var raintemplates_label = "Product"; //This section for developer.
   var raintemplates_emptycart = "Giỏ hàng trống, vui lòng quay trở lại trang chủ.";
   var raintemplates_pricechanged = "Đã có lỗi khi kiểm tra checkout. Vui lòng thử lại.";
   var raintemplates_notincheckout = "<span>Giỏ hàng của bạn không có trong danh sách bán. Lỗi.</span>";
   var raintemplates_refresh = "<span>Đang cập nhật giỏ hàng..</span>";
   var raintemplates_shipping_notifi = "Phí vận chuyển đã được thêm";
   var raintemplates_maxproductcanadd = "10";
   var raintemplates_quantity_notifi = "Số lượng ít nhất là 1";
   var raintemplates_related_tag = "Trong cùng chuyên mục";
   var raintemplates_related_tag1 = "Xem thêm cùng chuyên mục";
   var raintemplates_related_category = "Trong cùng phân loại";
   var raintemplates_related_category1 = "Xem thêm cùng loại";
   var readmorepostbtn = "Chi tiết";
   var allcategory_txt = "Chuyên mục";
   var addcomment = "Đánh giá bài viết";
   var homepage = "Trang chủ";
   var noreview = " đánh giá";
   var review = " đánh giá";
   var reviews = " đánh giá";
   var rain_nocomment = "Không nhận xét"; //for blog
   var rain_onecomment = "1 nhận xét"; //for blog
   var rain_moreone = " nhận xét"; //for blog
   var discm = "false"; //Disable comment rating system with star on posts.//true is disable
   var discmm = "false"; //Disable comment rating system on homepage.
   var share_comment_title = "Đánh giá bài viết";
   var average_review_txt = "Điểm trung bình";
   var raintemplates_allreview = "Tất cả đánh giá";
   var startitle = "Chọn số sao: ";
   var commentposttitle = "Nhập nội dung đánh giá: ";
   var anonymous_avarta = "https://3.bp.blogspot.com/-j-AUB5sL6k8/Wy9_SgvKV_I/AAAAAAAACCQ/FFeLs6mktykbZDykKtWaNziYDtcPb4RVACLcBGAs/s100/defaultavatar.png";
   var fivestar_title = "Rất hài lòng";
   var fourstar_title = "Hài lòng";
   var threestar_title = "Bình thường";
   var twostar_title = "Không hài lòng";
   var onestar_title = "Thất vọng";
   var starnotice = "Vui lòng chọn số sao trước.";
   var resultsearch_result_before = "Đã tìm thấy "; 
   var resultsearch_result_after = " kết quả cho: "; 
   var slider_number = 4; //This section for developer.
   var recent_number = slider_number*2; //This section for developer.
   var dispopular = false; //Disable PopularPost, true is disable;
   var popularpost_description = "Do not miss our Best seller";
   var rain_attributes = "Thuộc tính"; //appear in your mail
   var rain_quantity = "Số lượng"; //appear in your mail
   var thousands_separator_bydot = true; //Do not change it.
   var buyat_yourhosted_website = false; //This section for developer.
   var buynow_disable = false; 
  
  //]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
//Simple Cart
(function (g, p) {
  var k = function (e, g) {
      return typeof e === g
    },
    e = function (e) {
      return k(e, "undefined")
    },
    h = function (e) {
      return k(e, "function")
    },
    t = function (e) {
      return "object" === typeof HTMLElement ? e instanceof HTMLElement : "object" === typeof e && 1 === e.nodeType && "string" === typeof e.nodeName
    },
    z = function (r) {
      function w(a) {
        return b.extend({
          attr: "",
          label: "",
          view: "attr",
          text: "",
          className: "",
          hide: !1
        }, a || {})
      }
      function E() {
        if (!b.isReady) {
          try {
            p.documentElement.doScroll("left")
          } catch (a) {
            setTimeout(E, 1);
            return
          }
          b.init()
        }
      }
      var C = {
          MooTools: "$$",
          Prototype: "$$",
          jQuery: "*"
        },
        y = 0,
        m = {},
        u = r || "simpleCart",
        q = {};
      r = {};
      r = {};
      var v = g.localStorage,
        F = g.console || {
          msgs: [],
          log: function (a) {
            F.msgs.push(a)
          }
        },
        x = {
          USD: {
            code: "USD",
            symbol: "&#36;",
            name: "US Dollar"
          },
          AUD: {
            code: "AUD",
            symbol: "&#36;",
            name: "Australian Dollar"
          },
          BRL: {
            code: "BRL",
            symbol: "R&#36;",
            name: "Brazilian Real"
          },
          CAD: {
            code: "CAD",
            symbol: "&#36;",
            name: "Canadian Dollar"
          },
          CZK: {
            code: "CZK",
            symbol: "&nbsp;&#75;&#269;",
            name: "Czech Koruna",
            after: !0
          },
          DKK: {
            code: "DKK",
            symbol: "DKK&nbsp;",
            name: "Danish Krone"
          },
          EUR: {
            code: "EUR",
            symbol: "&euro;",
            name: "Euro"
          },
          HKD: {
            code: "HKD",
            symbol: "&#36;",
            name: "Hong Kong Dollar"
          },
          HUF: {
            code: "HUF",
            symbol: "&#70;&#116;",
            name: "Hungarian Forint"
          },
          ILS: {
            code: "ILS",
            symbol: "&#8362;",
            name: "Israeli New Sheqel"
          },
          JPY: {
            code: "JPY",
            symbol: "&yen;",
            name: "Japanese Yen",
            accuracy: 0
          },
          MXN: {
            code: "MXN",
            symbol: "&#36;",
            name: "Mexican Peso"
          },
          NOK: {
            code: "NOK",
            symbol: "NOK&nbsp;",
            name: "Norwegian Krone"
          },
          NZD: {
            code: "NZD",
            symbol: "&#36;",
            name: "New Zealand Dollar"
          },
          PLN: {
            code: "PLN",
            symbol: "PLN&nbsp;",
            name: "Polish Zloty"
          },
          GBP: {
            code: "GBP",
            symbol: "&pound;",
            name: "Pound Sterling"
          },
          SGD: {
            code: "SGD",
            symbol: "&#36;",
            name: "Singapore Dollar"
          },
          SEK: {
            code: "SEK",
            symbol: "SEK&nbsp;",
            name: "Swedish Krona"
          },
          CHF: {
            code: "CHF",
            symbol: "CHF&nbsp;",
            name: "Swiss Franc"
          },
          THB: {
            code: "THB",
            symbol: "&#3647;",
            name: "Thai Baht"
          },
          BTC: {
            code: "BTC",
            symbol: " BTC",
            name: "Bitcoin",
            accuracy: 4,
            after: !0
          }
        },
        n = {
          checkout: {
            type: "PayPal",
            email: "[email protected]"
          },
          currency: "USD",
          language: "english-us",
          cartStyle: "div",
          cartColumns: [{
            attr: "name",
            label: "Name"
          }, {
            attr: "price",
            label: "Price",
            view: "currency"
          }, {
            view: "decrement",
            label: !1
          }, {
            attr: "size",
            label: "Size"
          }, {
            attr: "quantity",
            label: "Qty"
          }, {
            view: "increment",
            label: !1
          }, {
            attr: "total",
            label: "SubTotal",
            view: "currency"
          }, {
            view: "remove",
            text: "Remove",
            label: !1
          }],
          excludeFromCheckout: ["thumb"],
          shippingFlatRate: 0,
          shippingQuantityRate: 0,
          shippingTotalRate: 0,
          shippingCustom: null,
          taxRate: 0,
          taxShipping: !1,
          data: {}
        },
        b = function (a) {
          if (h(a)) return b.ready(a);
          if (k(a, "object")) return b.extend(n, a)
        },
        A;
      b.extend = function (a, d) {
        var c;
        e(d) && (d = a, a =
          b);
        for (c in d) Object.prototype.hasOwnProperty.call(d, c) && (a[c] = d[c]);
        return a
      };
      b.extend({
        copy: function (a) {
          a = z(a);
          a.init();
          return a
        }
      });
      b.extend({
        isReady: !1,
        add: function (a, d) {
          var c = new b.Item(a || {}),
            f = !0 === d ? d : !1;
          if (!f) {
            var l = b.trigger("beforeAdd", [c]);
            if (!1 === l) return !1
          }(l = b.has(c)) ? (l.increment(c.quantity()), c = l) : m[c.id()] = c;
          b.update();
          f || b.trigger("afterAdd", [c, e(l)]);
          return c
        },
        each: function (a, d) {
          var c, f = 0;
          if (h(a)) var l = a,
            e = m;
          else if (h(d)) l = d, e = a;
          else return;
          for (c in e)
            if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,
                c)) {
              if (!1 === l.call(b, e[c], f, c)) break;
              f += 1
            }
        },
        find: function (a) {
          var d = [];
          if (k(m[a], "object")) return m[a];
          if (k(a, "object")) return b.each(function (c) {
            var f = !0;
            b.each(a, function (a, b, d) {
              k(a, "string") ? a.match(/<=.*/) ? (a = parseFloat(a.replace("<=", "")), c.get(d) && parseFloat(c.get(d)) <= a || (f = !1)) : a.match(/</) ? (a = parseFloat(a.replace("<", "")), c.get(d) && parseFloat(c.get(d)) < a || (f = !1)) : a.match(/>=/) ? (a = parseFloat(a.replace(">=", "")), c.get(d) && parseFloat(c.get(d)) >= a || (f = !1)) : a.match(/>/) ? (a = parseFloat(a.replace(">",
                "")), c.get(d) && parseFloat(c.get(d)) > a || (f = !1)) : c.get(d) && c.get(d) === a || (f = !1) : c.get(d) && c.get(d) === a || (f = !1);
              return f
            });
            f && d.push(c)
          }), d;
          e(a) && b.each(function (a) {
            d.push(a)
          });
          return d
        },
        items: function () {
          return this.find()
        },
        has: function (a) {
          var d = !1;
          b.each(function (b) {
            b.equals(a) && (d = b)
          });
          return d
        },
        empty: function () {
          var a = {};
          b.each(function (b) {
            !1 === b.remove(!0) && (a[b.id()] = b)
          });
          m = a;
          b.update()
        },
        quantity: function () {
          var a = 0;
          b.each(function (b) {
            a += b.quantity()
          });
          return a
        },
        total: function () {
          var a = 0;
          b.each(function (b) {
            a +=
              b.total()
          });
          return a
        },
        grandTotal: function () {
          return b.total() + b.tax() + b.shipping()
        },
        update: function () {
          b.save();
          b.trigger("update")
        },
        init: function () {
          b.load();
          b.update();
          b.ready()
        },
        $: function (a) {
          return new b.ELEMENT(a)
        },
        $create: function (a) {
          return b.$(p.createElement(a))
        },
        setupViewTool: function () {
          var a = g,
            d;
          for (d in C)
            if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(C, d) && g[d]) {
              var c = C[d].replace("*", d).split(".");
              (c = c.shift()) && (a = a[c]);
              if ("function" === typeof a) {
                A = a;
                b.extend(b.ELEMENT._, q[d]);
                break
              }
            }
        },
        ids: function () {
          var a = [];
          b.each(function (b) {
            a.push(b.id())
          });
          return a
        },
        save: function () {
          b.trigger("beforeSave");
          var a = {};
          b.each(function (d) {
            a[d.id()] = b.extend(d.fields(), d.options())
          });
          v.setItem(u + "_items", JSON.stringify(a));
          b.trigger("afterSave")
        },
        load: function () {
          m = {};
          var a = v.getItem(u + "_items");
          if (a) {
            try {
              b.each(JSON.parse(a), function (a) {
                b.add(a, !0)
              })
            } catch (d) {
              b.error("Error Loading data: " + d)
            }
            b.trigger("load")
          }
        },
        ready: function (a) {
          h(a) ? b.isReady ? a.call(b) : b.bind("ready", a) : e(a) && !b.isReady && (b.trigger("ready"), b.isReady = !0)
        },
        error: function (a) {
          var d = "";
          k(a, "string") ? d = a : k(a, "object") && k(a.message, "string") && (d = a.message);
          try {
            F.log("simpleCart(js) Error: " + d)
          } catch (c) {}
          b.trigger("error", [a])
        }
      });
      b.extend({
        tax: function () {
          var a = n.taxShipping ? b.total() + b.shipping() : b.total(),
            d = b.taxRate() * a;
          b.each(function (a) {
            a.get("tax") ? d += a.get("tax") : a.get("taxRate") && (d += a.get("taxRate") * a.total())
          });
          return parseFloat(d)
        },
        taxRate: function () {
          return n.taxRate || 0
        },
        shipping: function (a) {
          if (h(a)) b({
            shippingCustom: a
          });
          else {
            var d = n.shippingQuantityRate *
              b.quantity() + n.shippingTotalRate * b.total() + n.shippingFlatRate;
            h(n.shippingCustom) && (d += n.shippingCustom.call(b));
            b.each(function (a) {
              d += parseFloat(a.get("shipping") || 0)
            });
            return parseFloat(d)
          }
        }
      });
      var D = {
        attr: function (a, b) {
          return a.get(b.attr) || ""
        },
        currency: function (a, d) {
          return b.toCurrency(a.get(d.attr) || 0)
        },
        link: function (a, b) {
          return "<a href='" + a.get(b.attr) + "'>" + b.text + "</a>"
        },
        decrement: function (a, b) {
          return "<a href='javascript:;' class='" + u + "_decrement'>" + (b.text || "-") + "</a>"
        },
        increment: function (a,
          b) {
          return "<a href='javascript:;' class='" + u + "_increment'>" + (b.text || "+") + "</a>"
        },
        image: function (a, b) {
          return "<img src='" + a.get(b.attr) + "'/>"
        },
        input: function (a, b) {
          return "<input type='text' value='" + a.get(b.attr) + "' class='" + u + "_input'/>"
        },
        remove: function (a, b) {
          return "<a href='javascript:;' class='" + u + "_remove'>" + (b.text || "X") + "</a>"
        }
      };
      b.extend({
        writeCart: function (a) {
          var d = n.cartStyle.toLowerCase(),
            c = "table" === d,
            f = c ? "tr" : "div",
            l = c ? "th" : "div",
            e = c ? "td" : "div";
          c = c ? "thead" : "div";
          var B = b.$create(d);
          c = b.$create(c);
          d = b.$create(f).addClass("headerRow");
          var g;
          b.$(a).html(" ").append(B);
          B.append(c);
          c.append(d);
          c = 0;
          for (g = n.cartColumns.length; c < g; c += 1) {
            var k = w(n.cartColumns[c]);
            a = "item-" + (k.attr || k.view || k.label || k.text || "cell") + " " + k.className;
            k = k.label || "";
            d.append(b.$create(l).addClass(a).html(k))
          }
          b.each(function (a, d) {
            b.createCartRow(a, d, f, e, B)
          });
          return B
        },
        createCartRow: function (a, d, c, f, l) {
          d = b.$create(c).addClass("itemRow row-" + d + " " + (d % 2 ? "even" : "odd")).attr("id", "cartItem_" + a.id());
          l.append(d);
          l = 0;
          for (c = n.cartColumns.length; l <
            c; l += 1) {
            var e = w(n.cartColumns[l]),
              g = "item-" + (e.attr || (k(e.view, "string") ? e.view : e.label || e.text || "cell")) + " " + e.className,
              y = a;
            y = (h(e.view) ? e.view : k(e.view, "string") && h(D[e.view]) ? D[e.view] : D.attr).call(b, y, e);
            g = b.$create(f).addClass(g).html(y);
            d.append(g)
          }
          return d
        }
      });
      b.Item = function (a) {
        function d() {
          k(c.price, "string") && (c.price = parseFloat(c.price.replace(b.currency().decimal, ".").replace(/[^0-9\.]+/ig, "")));
          isNaN(c.price) && (c.price = 0);
          0 > c.price && (c.price = 0);
          k(c.quantity, "string") && (c.quantity = parseInt(c.quantity.replace(b.currency().delimiter,
            ""), 10));
          isNaN(c.quantity) && (c.quantity = 1);
          0 >= c.quantity && f.remove()
        }
        var c = {},
          f = this;
        k(a, "object") && b.extend(c, a);
        y += 1;
        for (c.id = c.id || "SCI-" + y; !e(m[c.id]);) y += 1, c.id = "SCI-" + y;
        f.get = function (a, b) {
          var d = !b;
          return e(a) ? a : h(c[a]) ? c[a].call(f) : e(c[a]) ? h(f[a]) && d ? f[a].call(f) : !e(f[a]) && d ? f[a] : c[a] : c[a]
        };
        f.set = function (a, b) {
          e(a) || (c[a.toLowerCase()] = b, "price" !== a.toLowerCase() && "quantity" !== a.toLowerCase() || d());
          return f
        };
        f.equals = function (a) {
          for (var b in c)
            if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(c, b) &&
              "quantity" !== b && "id" !== b && a.get(b) !== c[b]) return !1;
          return !0
        };
        f.options = function () {
          var a = {};
          b.each(c, function (d, c, e) {
            var l = !0;
            b.each(f.reservedFields(), function (a) {
              a === e && (l = !1);
              return l
            });
            l && (a[e] = f.get(e))
          });
          return a
        };
        d()
      };
      b.Item._ = b.Item.prototype = {
        increment: function (a) {
          a = parseInt(a || 1, 10);
          this.quantity(this.quantity() + a);
          return 1 > this.quantity() ? (this.remove(), null) : this
        },
        decrement: function (a) {
          return this.increment(-parseInt(a || 1, 10))
        },
        remove: function (a) {
          if (!1 === b.trigger("beforeRemove", [m[this.id()]])) return !1;
          delete m[this.id()];
          a || b.update();
          return null
        },
        reservedFields: function () {
          return "quantity id item_number price name shipping tax taxRate".split(" ")
        },
        fields: function () {
          var a = {},
            d = this;
          b.each(d.reservedFields(), function (b) {
            d.get(b) && (a[b] = d.get(b))
          });
          return a
        },
        quantity: function (a) {
          return e(a) ? parseInt(this.get("quantity", !0) || 1, 10) : this.set("quantity", a)
        },
        price: function (a) {
          return e(a) ? parseFloat(this.get("price", !0).toString().replace(b.currency().symbol, "").replace(b.currency().delimiter, "") || 1) : this.set("price",
            parseFloat(a.toString().replace(b.currency().symbol, "").replace(b.currency().delimiter, "")))
        },
        id: function () {
          return this.get("id", !1)
        },
        total: function () {
          return this.quantity() * this.price()
        }
      };
      b.extend({
        checkout: function () {
          if ("custom" === n.checkout.type.toLowerCase() && h(n.checkout.fn)) n.checkout.fn.call(b, n.checkout);
          else if (h(b.checkout[n.checkout.type])) {
            var a = b.checkout[n.checkout.type].call(b, n.checkout);
            a.data && a.action && a.method && !1 !== b.trigger("beforeCheckout", [a.data]) && b.generateAndSendForm(a)
          } else b.error("No Valid Checkout Method Specified")
        },
        extendCheckout: function (a) {
          return b.extend(b.checkout, a)
        },
        generateAndSendForm: function (a) {
          var d = b.$create("form");
          d.attr("style", "display:none;");
          d.attr("action", a.action);
          d.attr("method", a.method);
          b.each(a.data, function (a, f, e) {
            d.append(b.$create("input").attr("type", "hidden").attr("name", e).val(a))
          });
          b.$("body").append(d);
          d.el.submit();
          d.remove()
        }
      });
      b.extendCheckout({
        PayPal: function (a) {
          if (!a.email) return b.error("No email provided for PayPal checkout");
          var d = {
              cmd: "_cart",
              upload: "1",
              currency_code: b.currency().code,
              business: a.email,
              rm: "GET" === a.method ? "0" : "2",
              tax_cart: (1 * b.tax()).toFixed(2),
              handling_cart: (1 * b.shipping()).toFixed(2),
              charset: "utf-8"
            },
            c = a.sandbox ? "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr" : "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr",
            f = "GET" === a.method ? "GET" : "POST";
          a.success && (d["return"] = a.success);
          a.cancel && (d.cancel_return = a.cancel);
          a.notify && (d.notify_url = a.notify);
          b.each(function (a, c) {
            var f = c + 1,
              e = a.options(),
              l = 0,
              g;
            d["item_name_" + f] = a.get("name");
            d["quantity_" + f] = a.quantity();
            d["amount_" + f] =
              (1 * a.price()).toFixed(2);
            d["item_number_" + f] = a.get("item_number") || f;
            b.each(e, function (a, c, e) {
              10 > c && (g = !0, b.each(n.excludeFromCheckout, function (a) {
                a === e && (g = !1)
              }), g && (l += 1, d["on" + c + "_" + f] = e, d["os" + c + "_" + f] = a))
            });
            d["option_index_" + c] = Math.min(10, l)
          });
          return {
            action: c,
            method: f,
            data: d
          }
        },
        GoogleCheckout: function (a) {
          if (!a.merchantID) return b.error("No merchant id provided for GoogleCheckout");
          if ("USD" !== b.currency().code && "GBP" !== b.currency().code) return b.error("Google Checkout only accepts USD and GBP");
          var d = {
              ship_method_name_1: "Shipping",
              ship_method_price_1: b.shipping(),
              ship_method_currency_1: b.currency().code,
              _charset_: ""
            },
            c = "https://checkout.google.com/api/checkout/v2/checkoutForm/Merchant/" + a.merchantID;
          a = "GET" === a.method ? "GET" : "POST";
          b.each(function (a, c) {
            var f = c + 1,
              e = [],
              l;
            d["item_name_" + f] = a.get("name");
            d["item_quantity_" + f] = a.quantity();
            d["item_price_" + f] = a.price();
            d["item_currency_ " + f] = b.currency().code;
            d["item_tax_rate" + f] = a.get("taxRate") || b.taxRate();
            b.each(a.options(), function (a, d, c) {
              l = !0;
              b.each(n.excludeFromCheckout, function (a) {
                a === c && (l = !1)
              });
              l && e.push(c + ": " + a)
            });
            d["item_description_" + f] = e.join(", ")
          });
          return {
            action: c,
            method: a,
            data: d
          }
        },
        AmazonPayments: function (a) {
          if (!a.merchant_signature) return b.error("No merchant signature provided for Amazon Payments");
          if (!a.merchant_id) return b.error("No merchant id provided for Amazon Payments");
          if (!a.aws_access_key_id) return b.error("No AWS access key id provided for Amazon Payments");
          var d = {
              aws_access_key_id: a.aws_access_key_id,
              merchant_signature: a.merchant_signature,
              currency_code: b.currency().code,
              tax_rate: b.taxRate(),
              weight_unit: a.weight_unit || "lb"
            },
            c = "https://payments" + (a.sandbox ? "-sandbox" : "") + ".amazon.com/checkout/" + a.merchant_id,
            f = "GET" === a.method ? "GET" : "POST";
          b.each(function (c, f) {
            var e = f + 1,
              l = [];
            d["item_title_" + e] = c.get("name");
            d["item_quantity_" + e] = c.quantity();
            d["item_price_" + e] = c.price();
            d["item_sku_ " + e] = c.get("sku") || c.id();
            d["item_merchant_id_" + e] = a.merchant_id;
            c.get("weight") && (d["item_weight_" + e] = c.get("weight"));
            n.shippingQuantityRate && (d["shipping_method_price_per_unit_rate_" +
              e] = n.shippingQuantityRate);
            b.each(c.options(), function (a, d, c) {
              var f = !0;
              b.each(n.excludeFromCheckout, function (a) {
                a === c && (f = !1)
              });
              f && "weight" !== c && "tax" !== c && l.push(c + ": " + a)
            });
            d["item_description_" + e] = l.join(", ")
          });
          return {
            action: c,
            method: f,
            data: d
          }
        },
        SendForm: function (a) {
          if (!a.url) return b.error("URL required for SendForm Checkout");
          var d = {
              currency: b.currency().code,
              shipping: b.shipping(),
              tax: b.tax(),
              taxRate: b.taxRate(),
              itemCount: b.find({}).length
            },
            c = a.url,
            f = "GET" === a.method ? "GET" : "POST";
          b.each(function (a,
            c) {
            var f = c + 1,
              e = [],
              l;
            d["item_name_" + f] = a.get("name");
            d["item_quantity_" + f] = a.quantity();
            d["item_price_" + f] = a.price();
            b.each(a.options(), function (a, d, c) {
              l = !0;
              b.each(n.excludeFromCheckout, function (a) {
                a === c && (l = !1)
              });
              l && e.push(c + ": " + a)
            });
            d["item_options_" + f] = e.join(", ")
          });
          a.success && (d["return"] = a.success);
          a.cancel && (d.cancel_return = a.cancel);
          a.extra_data && (d = b.extend(d, a.extra_data));
          return {
            action: c,
            method: f,
            data: d
          }
        }
      });
      r = {
        bind: function (a, d) {
          if (!h(d)) return this;
          this._events || (this._events = {});
          var c =
            a.split(/ +/);
          b.each(c, function (a) {
            !0 === this._events[a] ? d.apply(this) : e(this._events[a]) ? this._events[a] = [d] : this._events[a].push(d)
          });
          return this
        },
        trigger: function (a, b) {
          var d = !0,
            f;
          this._events || (this._events = {});
          if (!e(this._events[a]) && h(this._events[a][0])) {
            var l = 0;
            for (f = this._events[a].length; l < f; l += 1) d = this._events[a][l].apply(this, b || [])
          }
          return !1 === d ? !1 : !0
        }
      };
      r.on = r.bind;
      b.extend(r);
      b.extend(b.Item._, r);
      r = {
        beforeAdd: null,
        afterAdd: null,
        load: null,
        beforeSave: null,
        afterSave: null,
        update: null,
        ready: null,
        checkoutSuccess: null,
        checkoutFail: null,
        beforeCheckout: null,
        beforeRemove: null
      };
      b(r);
      b.each(r, function (a, d, c) {
        b.bind(c, function () {
          h(n[c]) && n[c].apply(this, arguments)
        })
      });
      b.extend({
        toCurrency: function (a, d) {
          var c = parseFloat(a),
            f = d || {};
          f = b.extend(b.extend({
            symbol: "$",
            decimal: ".",
            delimiter: ",",
            accuracy: 2,
            after: !1
          }, b.currency()), f);
          var e = c.toFixed(f.accuracy).split(".");
          c = e[1];
          e = e[0];
          e = b.chunk(e.reverse(), 3).join(f.delimiter.reverse()).reverse();
          return (f.after ? "" : f.symbol) + e + (c ? f.decimal + c : "") + (f.after ?
            f.symbol : "")
        },
        chunk: function (a, b) {
          "undefined" === typeof b && (b = 2);
          return a.match(new RegExp(".{1," + b + "}", "g")) || []
        }
      });
      String.prototype.reverse = function () {
        return this.split("").reverse().join("")
      };
      b.extend({
        currency: function (a) {
          if (k(a, "string") && !e(x[a])) n.currency = a;
          else if (k(a, "object")) x[a.code] = a, n.currency = a.code;
          else return x[n.currency]
        }
      });
      b.extend({
        bindOutlets: function (a) {
          b.each(a, function (a, c, f) {
            b.bind("update", function () {
              b.setOutlet("." + u + "_" + f, a)
            })
          })
        },
        setOutlet: function (a, d) {
          var c = d.call(b,
            a);
          k(c, "object") && c.el ? b.$(a).html(" ").append(c) : e(c) || b.$(a).html(c)
        },
        bindInputs: function (a) {
          b.each(a, function (a) {
            b.setInput("." + u + "_" + a.selector, a.event, a.callback)
          })
        },
        setInput: function (a, d, c) {
          b.$(a).live(d, c)
        }
      });
      b.ELEMENT = function (a) {
        this.create(a);
        this.selector = a || null
      };
      b.extend(q, {
        MooTools: {
          text: function (a) {
            return this.attr("text", a)
          },
          html: function (a) {
            return this.attr("html", a)
          },
          val: function (a) {
            return this.attr("value", a)
          },
          attr: function (a, b) {
            if (e(b)) return this.el[0] && this.el[0].get(a);
            this.el.set(a,
              b);
            return this
          },
          remove: function () {
            this.el.dispose();
            return null
          },
          addClass: function (a) {
            this.el.addClass(a);
            return this
          },
          removeClass: function (a) {
            this.el.removeClass(a);
            return this
          },
          append: function (a) {
            this.el.adopt(a.el);
            return this
          },
          each: function (a) {
            h(a) && b.each(this.el, function (b, c, f) {
              a.call(c, c, b, f)
            });
            return this
          },
          click: function (a) {
            h(a) ? this.each(function (b) {
              b.addEvent("click", function (d) {
                a.call(b, d)
              })
            }) : e(a) && this.el.fireEvent("click");
            return this
          },
          live: function (a, d) {
            var c = this.selector;
            h(d) && b.$("body").el.addEvent(a +
              ":relay(" + c + ")",
              function (a, b) {
                d.call(b, a)
              })
          },
          match: function (a) {
            return this.el.match(a)
          },
          parent: function () {
            return b.$(this.el.getParent())
          },
          find: function (a) {
            return b.$(this.el.getElements(a))
          },
          closest: function (a) {
            return b.$(this.el.getParent(a))
          },
          descendants: function () {
            return this.find("*")
          },
          tag: function () {
            return this.el[0].tagName
          },
          submit: function () {
            this.el[0].submit();
            return this
          },
          create: function (a) {
            this.el = A(a)
          }
        },
        Prototype: {
          text: function (a) {
            if (e(a)) return this.el[0].innerHTML;
            this.each(function (b,
              c) {
              $(c).update(a)
            });
            return this
          },
          html: function (a) {
            return this.text(a)
          },
          val: function (a) {
            return this.attr("value", a)
          },
          attr: function (a, b) {
            if (e(b)) return this.el[0].readAttribute(a);
            this.each(function (d, e) {
              $(e).writeAttribute(a, b)
            });
            return this
          },
          append: function (a) {
            this.each(function (b, c) {
              a.el ? a.each(function (a, b) {
                $(c).appendChild(b)
              }) : t(a) && $(c).appendChild(a)
            });
            return this
          },
          remove: function () {
            this.each(function (a, b) {
              $(b).remove()
            });
            return this
          },
          addClass: function (a) {
            this.each(function (b, c) {
              $(c).addClassName(a)
            });
            return this
          },
          removeClass: function (a) {
            this.each(function (b, c) {
              $(c).removeClassName(a)
            });
            return this
          },
          each: function (a) {
            h(a) && b.each(this.el, function (b, c, e) {
              a.call(c, c, b, e)
            });
            return this
          },
          click: function (a) {
            h(a) ? this.each(function (b, c) {
              $(c).observe("click", function (b) {
                a.call(c, b)
              })
            }) : e(a) && this.each(function (a, b) {
              $(b).fire("click")
            });
            return this
          },
          live: function (a, b) {
            if (h(b)) {
              var d = this.selector;
              p.observe(a, function (a, c) {
                c === A(a).findElement(d) && b.call(c, a)
              })
            }
          },
          parent: function () {
            return b.$(this.el.up())
          },
          find: function (a) {
            return b.$(this.el.getElementsBySelector(a))
          },
          closest: function (a) {
            return b.$(this.el.up(a))
          },
          descendants: function () {
            return b.$(this.el.descendants())
          },
          tag: function () {
            return this.el.tagName
          },
          submit: function () {
            this.el[0].submit()
          },
          create: function (a) {
            k(a, "string") ? this.el = A(a) : t(a) && (this.el = [a])
          }
        },
        jQuery: {
          passthrough: function (a, b) {
            if (e(b)) return this.el[a]();
            this.el[a](b);
            return this
          },
          text: function (a) {
            return this.passthrough("text", a)
          },
          html: function (a) {
            return this.passthrough("html",
              a)
          },
          val: function (a) {
            return this.passthrough("val", a)
          },
          append: function (a) {
            this.el.append(a.el || a);
            return this
          },
          attr: function (a, b) {
            if (e(b)) return this.el.attr(a);
            this.el.attr(a, b);
            return this
          },
          remove: function () {
            this.el.remove();
            return this
          },
          addClass: function (a) {
            this.el.addClass(a);
            return this
          },
          removeClass: function (a) {
            this.el.removeClass(a);
            return this
          },
          each: function (a) {
            return this.passthrough("each", a)
          },
          click: function (a) {
            return this.passthrough("click", a)
          },
          live: function (a, b) {
            A(p).delegate(this.selector,
              a, b);
            return this
          },
          parent: function () {
            return b.$(this.el.parent())
          },
          find: function (a) {
            return b.$(this.el.find(a))
          },
          closest: function (a) {
            return b.$(this.el.closest(a))
          },
          tag: function () {
            return this.el[0].tagName
          },
          descendants: function () {
            return b.$(this.el.find("*"))
          },
          submit: function () {
            return this.el.submit()
          },
          create: function (a) {
            this.el = A(a)
          }
        }
      });
      b.ELEMENT._ = b.ELEMENT.prototype;
      b.ready(b.setupViewTool);
      b.ready(function () {
        b.bindOutlets({
          total: function () {
            return b.toCurrency(b.total())
          },
          quantity: function () {
            return b.quantity()
          },
          items: function (a) {
            b.writeCart(a)
          },
          tax: function () {
            return b.toCurrency(b.tax())
          },
          taxRate: function () {
            return b.taxRate().toFixed()
          },
          shipping: function () {
            return b.toCurrency(b.shipping())
          },
          grandTotal: function () {
            return b.toCurrency(b.grandTotal())
          }
        });
        b.bindInputs([{
          selector: "checkout",
          event: "click",
          callback: function () {
            b.checkout()
          }
        }, {
          selector: "empty",
          event: "click",
          callback: function () {
            b.empty()
          }
        }, {
          selector: "increment",
          event: "click",
          callback: function () {
            b.find(b.$(this).closest(".itemRow").attr("id").split("_")[1]).increment();
            b.update()
          }
        }, {
          selector: "decrement",
          event: "click",
          callback: function () {
            b.find(b.$(this).closest(".itemRow").attr("id").split("_")[1]).decrement();
            b.update()
          }
        }, {
          selector: "remove",
          event: "click",
          callback: function () {
            b.find(b.$(this).closest(".itemRow").attr("id").split("_")[1]).remove()
          }
        }, {
          selector: "input",
          event: "change",
          callback: function () {
            var a = b.$(this),
              d = a.parent(),
              c = d.attr("class").split(" ");
            b.each(c, function (c) {
              c.match(/item-.+/i) && (c = c.split("-")[1], b.find(d.closest(".itemRow").attr("id").split("_")[1]).set(c,
                a.val()), b.update())
            })
          }
        }, {
          selector: "shelfItem .item_add",
          event: "click",
          callback: function () {
            var a = {};
            b.$(this).closest("." + u + "_shelfItem").descendants().each(function (d, c) {
              var e = b.$(c);
              e.attr("class") && e.attr("class").match(/item_.+/) && !e.attr("class").match(/item_add/) && b.each(e.attr("class").split(" "), function (b) {
                if (b.match(/item_.+/)) {
                  b = b.split("_")[1];
                  var c = "";
                  switch (e.tag().toLowerCase()) {
                  case "input":
                  case "textarea":
                  case "select":
                    var d = e.attr("type");
                    if (!d || ("checkbox" === d.toLowerCase() || "radio" ===
                        d.toLowerCase()) && e.attr("checked") || "text" === d.toLowerCase() || "number" === d.toLowerCase()) c = e.val();
                    break;
                  case "img":
                    c = e.attr("src");
                    break;
                  default:
                    c = e.text()
                  }
                  null !== c && "" !== c && (a[b.toLowerCase()] = a[b.toLowerCase()] ? a[b.toLowerCase()] + ", " + c : c)
                }
              })
            });
            b.add(a)
          }
        }])
      });
      p.addEventListener ? g.DOMContentLoaded = function () {
        p.removeEventListener("DOMContentLoaded", DOMContentLoaded, !1);
        b.init()
      } : p.attachEvent && (g.DOMContentLoaded = function () {
        "complete" === p.readyState && (p.detachEvent("onreadystatechange", DOMContentLoaded),
          b.init())
      });
      (function () {
        if ("complete" === p.readyState) return setTimeout(b.init, 1);
        if (p.addEventListener) p.addEventListener("DOMContentLoaded", DOMContentLoaded, !1), g.addEventListener("load", b.init, !1);
        else if (p.attachEvent) {
          p.attachEvent("onreadystatechange", DOMContentLoaded);
          g.attachEvent("onload", b.init);
          var a = !1;
          try {
            a = null === g.frameElement
          } catch (d) {}
          p.documentElement.doScroll && a && E()
        }
      })();
      return b
    };
  g.simpleCart = z()
})(window, document);
var JSON;
JSON || (JSON = {});
(function () {
  function g(e) {
    return 10 > e ? "0" + e : e
  }
  function p(e) {
    h.lastIndex = 0;
    return h.test(e) ? '"' + e.replace(h, function (e) {
      var g = r[e];
      return "string" === typeof g ? g : "\\u" + ("0000" + e.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4)
    }) + '"' : '"' + e + '"'
  }
  function k(e, g) {
    var h, m, u = t,
      q = g[e];
    q && "object" === typeof q && "function" === typeof q.toJSON && (q = q.toJSON(e));
    "function" === typeof w && (q = w.call(g, e, q));
    switch (typeof q) {
    case "string":
      return p(q);
    case "number":
      return isFinite(q) ? String(q) : "null";
    case "boolean":
    case "null":
      return String(q);
    case "object":
      if (!q) return "null";
      t += z;
      var v = [];
      if ("[object Array]" === Object.prototype.toString.apply(q)) {
        var r = q.length;
        for (h = 0; h < r; h += 1) v[h] = k(h, q) || "null";
        var x = 0 === v.length ? "[]" : t ? "[\n" + t + v.join(",\n" + t) + "\n" + u + "]" : "[" + v.join(",") + "]";
        t = u;
        return x
      }
      if (w && "object" === typeof w)
        for (r = w.length, h = 0; h < r; h += 1) "string" === typeof w[h] && (m = w[h], (x = k(m, q)) && v.push(p(m) + (t ? ": " : ":") + x));
      else
        for (m in q) Object.prototype.hasOwnProperty.call(q, m) && (x = k(m, q)) && v.push(p(m) + (t ? ": " : ":") + x);
      x = 0 === v.length ? "{}" : t ? "{\n" +
        t + v.join(",\n" + t) + "\n" + u + "}" : "{" + v.join(",") + "}";
      t = u;
      return x
    }
  }
  "function" !== typeof Date.prototype.toJSON && (Date.prototype.toJSON = function () {
    return isFinite(this.valueOf()) ? this.getUTCFullYear() + "-" + g(this.getUTCMonth() + 1) + "-" + g(this.getUTCDate()) + "T" + g(this.getUTCHours()) + ":" + g(this.getUTCMinutes()) + ":" + g(this.getUTCSeconds()) + "Z" : null
  }, String.prototype.toJSON = Number.prototype.toJSON = Boolean.prototype.toJSON = function () {
    return this.valueOf()
  });
  var e = /[\u0000\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g,
    h = /[\\"\x00-\x1f\x7f-\x9f\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g,
    t, z, r = {
      "\b": "\\b",
      "\t": "\\t",
      "\n": "\\n",
      "\f": "\\f",
      "\r": "\\r",
      '"': '\\"',
      "\\": "\\\\"
    },
    w;
  "function" !== typeof JSON.stringify && (JSON.stringify = function (e, g, h) {
    var m;
    z = t = "";
    if ("number" === typeof h)
      for (m = 0; m < h; m += 1) z += " ";
    else "string" === typeof h && (z = h);
    if ((w = g) && "function" !== typeof g && ("object" !== typeof g || "number" !== typeof g.length)) throw Error("JSON.stringify");
    return k("", {
      "": e
    })
  });
  "function" !== typeof JSON.parse && (JSON.parse = function (g, h) {
    function k(e, g) {
      var m, q, p = e[g];
      if (p && "object" === typeof p)
        for (m in p) Object.prototype.hasOwnProperty.call(p, m) && (q = k(p, m), void 0 !== q ? p[m] = q : delete p[m]);
      return h.call(e, g, p)
    }
    var m;
    g = String(g);
    e.lastIndex = 0;
    e.test(g) && (g = g.replace(e, function (e) {
      return "\\u" + ("0000" + e.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4)
    }));
    if (/^[\],:{}\s]*$/.test(g.replace(/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g, "@").replace(/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,
        "]").replace(/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g, ""))) return m = eval("(" + g + ")"), "function" === typeof h ? k({
      "": m
    }, "") : m;
    throw new SyntaxError("JSON.parse");
  })
})();
(function () {
  if (!this.localStorage)
    if (this.globalStorage) try {
      this.localStorage = this.globalStorage
    } catch (e) {} else {
      var g = document.createElement("div");
      g.style.display = "none";
      document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(g);
      if (g.addBehavior) {
        g.addBehavior("#default#userdata");
        var p = this.localStorage = {
            length: 0,
            setItem: function (e, h) {
              g.load("localStorage");
              e = k(e);
              g.getAttribute(e) || this.length++;
              g.setAttribute(e, h);
              g.save("localStorage")
            },
            getItem: function (e) {
              g.load("localStorage");
              e = k(e);
              return g.getAttribute(e)
            },
            removeItem: function (e) {
              g.load("localStorage");
              e = k(e);
              g.removeAttribute(e);
              g.save("localStorage");
              this.length = 0
            },
            clear: function () {
              g.load("localStorage");
              for (var e = 0; attr = g.XMLDocument.documentElement.attributes[e++];) g.removeAttribute(attr.name);
              g.save("localStorage");
              this.length = 0
            },
            key: function (e) {
              g.load("localStorage");
              return g.XMLDocument.documentElement.attributes[e]
            }
          },
          k = function (e) {
            return e.replace(/[^-._0-9A-Za-z\xb7\xc0-\xd6\xd8-\xf6\xf8-\u037d\u37f-\u1fff\u200c-\u200d\u203f\u2040\u2070-\u218f]/g,
              "-")
          };
        g.load("localStorage");
        p.length = g.XMLDocument.documentElement.attributes.length
      }
    }
})();
//]]>
</script>
<script> 
//<![CDATA[
simpleCart({cartColumns:[{view:"image",attr:"thumb",label:!1},{attr:"name",label:"Name"},{attr:"price",label:"Price",view:"currency"},{attr:"size",label:"Size"},{attr:"productid",label:"PrID"},{attr:"color",label:"Color"},{view:"decrement",label:!1},{attr:"quantity",label:"Qty"},{view:"increment",label:!1},{attr:"total",label:"SubTotal",view:"currency"},{view:"remove",text:"Remove",label:!1}],cartStyle:"div",checkout:{type:"PayPal",email:paypal_email,success:paypal_successpage,cancel:paypal_cancelpage},currency:currency_page,data:{},language:language_page,excludeFromCheckout:[],shippingCustom:null,
shippingFlatRate:0,shippingQuantityRate:0,shippingTotalRate:0,taxRate:0,taxShipping:!1,beforeAdd:null,afterAdd:null,load:null,beforeSave:null,afterSave:null,update:null,ready:null,checkoutSuccess:null,checkoutFail:null,beforeCheckout:null});
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
(function () {
  function a(e, g) {
    var b = new Array(76);
    var c = arguments;
    while (true) try {
      switch (e) {
      case 8059:
        if ('new' == 'new') {
          $('html, body').animate({
            scrollTop: $('#gridmenu').offset().top - 100
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 1103:
        if (dispopular == false) {
          if ('class' == 'class') {
            b[1] = atob('cmFpbnRlbXBsYXRlc19wcA==')
          }
        } else {
          if ('await' == 'await') {
            b[1] = 'raintemplates_disable'
          }
          $(this).closest('.PopularPosts').remove()
        }
        if ('while' == 'while') {
          if (c[2][2] == false) {
            if ('delete' == 'delete') {
              if (c[1][14] == b[1]) {
                if ('const' == 'const') {
                  $(this).html('<div class=' + b[1] + '></div>')
                }
              } else {
                if ('new' == 'new') {
                  $(this).html('<div class="showbox"><div class="loader"><svg class="circular" viewBox="25 25 50 50"><circle class="path" cx="50" cy="50" r="20" fill="none" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/></svg></div></div>')
                }
              }
            }
          }
        }
        $(this).css('visibility', 'visible');
        b[2] = '';
        if (c[1][14] == b[1]) {
          if ('private' == 'private') {
            b[3] = '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds/posts/default/' + c[1][13] + '?alt=json-in-script'
          }
        } else {
          if ('if' == 'if') {
            b[3] = '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds/posts/default/-/' + c[1][14] + '/?alt=json-in-script&max-results=' + c[1][13] + '&callback=?'
          }
        }
        $.when($.ajax({
          type: 'POST',
          url: b[3],
          context: this,
          contentType: 'application/json',
          dataType: 'jsonp',
          success: d(a, 18471, b, c[1], c[2])
        })).then(d(a, 19802, b, c[1], c[2]));
        e = 3369;
        break;
      case 1917:
        if ('export' == 'export') {
          $('.btnreserva').show()
        }
        e = 3369;
        break;
      case 19845:
        b[3] = c[5];
        b[4] = c[4];
        if ('debugger' == 'debugger') {
          {
            b[5] = $(this).find('.item-name').text(); {
              b[6] = $(this).find('.item-quantity').text(); {
                b[7] = $(this).find('.item-price').text(); {
                  b[8] = $(this).find('.item-size').text();
                  b[9] = $(this).find('.item-color').text()
                }
              }
            }
          }
        }
        c[1][7] += b[5] + ' (' + rain_attributes + ':' + b[8] + ' ' + b[9] + ')(' + rain_quantity + ': ' + b[6] + '):' + b[7] + '\n';
        e = 3369;
        break;
      case 12890:
        if ('try' == 'try') {
          $(this).delay(2e3).slideToggle('fast')
        }
        e = 3369;
        break;
      case 17218:
        b[2] = c[3];
        b[7] = this.length - 1;
        if ('for' == 'for') {
          b[2] || (b[2] = this.length)
        }
        this.each(d(a, 13332, b, c[1], c[2]));
        return this.each(d(a, 23289, b, c[1], c[2]));
      case 16402:
        if ('const' == 'const') {
          b[1] = 0;
          while (raintemplates_cityaddressshippingcost.length > b[1]) {
            if ('catch' == 'catch') {
              if (raintemplates_cityaddressshippingcost[b[1]][0] == $('#raintemplates-shippingSelect').val()) return raintemplates_cityaddressshippingcost[b[1]][1]
            }
            b[1]++
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 13231:
        b[2] = c[2];
        if ('private' == 'private') {
          b[2] = $('.simpleCart_quantity').text().match(/\d+(?:\.\d+)?/g)[0]
        }
        0 == parseInt(b[2]) ? $('span.raintemplates-sl-noti').addClass('hanoi_vn') : $('span.raintemplates-sl-noti').addClass('hanoi_beauty');
        e = 3369;
        break;
      case 23470:
        if ('debugger' == 'debugger') {
          {
            b[1] = $(this).attr('data-postid');
            b[2] = this
          }
        }
        $.ajax({
          type: 'POST',
          url: '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds/' + b[1] + '/comments/default/?alt=json-in-script&max-results=500&callback=?',
          context: this,
          contentType: 'application/json',
          dataType: 'jsonp',
          async: !0,
          success: d(a, 19804, b, c[1])
        });
        e = 3369;
        break;
      case 24102:
        b[1] = this.value;
        if ('else' == 'else') {
          if ('' == b[1] || null == b[1]) return $(this).closest('.form-section').find('.message-show').show(), c[1][1] = !1
        }
        $(this).closest('.form-section').find('.message-show').hide();
        e = 3369;
        break;
      case 26408:
        $('#ContactForm1 .contact-form-error-message').hide();
        $('#ContactForm1 .contact-form-success-message').hide();
        b[1] = $('#ContactForm1 .contact-form-name').val();
        b[2] = $('#ContactForm1 .contact-form-email').val();
        b[3] = $('#ContactForm1 .contact-form-number').val();
        b[4] = $('#ContactForm1 .contact-form-address').val();
        b[5] = $('#raintemplates-shippingSelect').val();
        b[6] = $('.contact-form-postcode').val();
        b[7] = '';
        b[8] = $('.shopboxrelative .simpleCart_grandTotal').text();
        if ('protected' == 'protected') {
          $('.itemRow').each(d(a, 19845, b, c[1], c[2]));
          b[9] = '';
          $('#paypal').is(':checked') && (b[9] = 'Paypal');
          $('#cashde').is(':checked') && (b[9] = 'Cash On Delivery, Order ID: ' + c[1][15]);
          $('#banktrans').is(':checked') && (b[9] = 'Direct Bank Transfer, Order ID: ' + c[1][15])
        }
        $('.infobasic-3').html('<textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" rows="5"></textarea>');
        b[1] = 'Payment Method:' + b[9] + '\n_____________________________________\n\nName :____________:' + b[1] + '\nEmail :____________:' + b[2] + '\nPhone Number :____:' + b[3] + '\nAddress :__________:' + b[4] + '\nRegion :___________:' + b[5] + '\nPostcode :_________:' + b[6] + "\n\nCustomer's Order:\n_____________________________________\n\n" + b[7] + '_____________________________________\nGrand Total:' + b[8] + '\n_____________________________________';
        $('#ContactForm1 .contact-form-email-message').val(b[1]);
        e = 3369;
        break;
      case 7414:
        b[2] = c[3];
        $('.meanmenu-reveal.meanclose').click();
        if ('private' == 'private') {
          $('#ContactForm2 .contact-form-widget').appendTo('.theappend');
          $('.theappend .contact-form-widget').show();
          b[2] = $('#followsocial').offset().top;
          $(window).scrollTop() + 400 > b[2] && $('html, body').animate({
            scrollTop: $('body').offset().top - 200
          }, 200);
          $(this).css({
            display: 'none'
          })
        }
        $('.overlay').css({
          width: '100%',
          'margin-left': 0,
          opacity: .96,
          left: 0,
          right: 0
        });
        setTimeout(d(a, 23206, b, c[1], c[2]), 0);
        $('.box').each(d(a, 20426, b, c[1], c[2]));
        return !1;
      case 20911:
        if ('static' == 'static') {
          simpleCart.update()
        }
        $('.raintemplates-shipping-added').html(raintemplates_shipping_notifi).fadeIn('fast').delay(1e3).fadeOut(500);
        e = 3369;
        break;
      case 29052:
        if ('function' == 'function') {}
        e = 3369;
        break;
      case 22940:
        if ('if' == 'if') {
          $(this).loadajax()
        }
        e = 3369;
        break;
      case 10536:
        b[8] = c[9];
        b[9] = c[8];
        b[10] = c[7];
        b[11] = c[6];
        b[12] = c[5];
        b[13] = c[4];
        b[14] = c[3];
        if ('protected' == 'protected') {
          b[15] = false
        }
        $.ajax({
          type: 'POST',
          url: '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds/posts/default/' + b[14] + '?alt=json-in-script',
          context: this,
          async: false,
          contentType: 'application/json',
          dataType: 'jsonp',
          success: d(a, 12104, b, c[1], c[2])
        });
        if (b[15] == true) {
          if ('case' == 'case') {
            if ($('#cashde').is(':checked') || $('#banktrans').is(':checked')) {
              if ('typeof' == 'typeof') {
                if (b[8] == 1) {
                  if ('in' == 'in') {
                    return c[1][2]()
                  }
                }
              }
            }
          }
        } else {
          if ('this' == 'this') {
            $('.notifyobsolute').append(raintemplates_pricechanged).show('fast');
            $('#shoppingCart').slideToggle('fast', d(a, 12890, b, c[1], c[2]))
          }
          $('.simpleCart_empty').click();
          throw new Error('Something went badly wrong!');
        }
        e = 3369;
        break;
      case 3369:
        return;
      case 19804:
        b[2] = c[3];
        b[4] = '';
        b[5] = 0;
        b[7] = b[6] = 0;
        b[8] = 0;
        b[9] = 0;
        b[10] = 0;
        b[11] = 0;
        b[12] = 0;
        b[13] = 0;
        b[14] = 0;
        b[15] = 0;
        if ('implements' == 'implements') {
          b[2] = b[2].feed.entry
        }
        if (void 0 !== b[2]) {
          {
            b[16] = b[2].length;
            b[17] = 0
          }
          while (b[17] < b[16]) {
            if ('yield' == 'yield') {
              b[18] = b[2][b[17]].link.length
            }
            b[3] = 0;
            while (b[3] < b[18]) {
              if ('import' == 'import') {
                if ('edit' == b[2][b[17]].link[b[3]].rel) {
                  b[3] = b[2][b[17]].link[b[3]].href;
                  b[3] = b[3].split('/');
                  if ('with' == 'with') {
                    b[3] = b[3][b[3].length - 1];
                    b[3].toString().split('').pop()
                  }
                  break
                }
              }
              b[3]++
            }
            b[3] = 0;
            while (b[3] < b[18]) {
              if ('return' == 'return') {
                if ('related' == b[2][b[17]].link[b[3]].rel) {
                  b[18] = b[2][b[17]].link[b[3]].href;
                  b[3] = b[18].split('/');
                  b[18] = b[3][b[3].length - 1];
                  b[18] = b[18].toString().split('').pop();
                  if (1 == b[18] || 0 == b[18]) b[6] += 1, b[7] += 1;
                  if (2 == b[18] || 9 == b[18]) b[8] += 2, b[9] += 1;
                  if (3 == b[18] || 8 == b[18]) b[10] += 3, b[11] += 1;
                  if (4 == b[18] || 7 == b[18]) b[12] += 4, b[13] += 1;
                  if (5 == b[18] || 6 == b[18]) b[14] += 5, b[15] += 1;
                  if ('function' == 'function') {
                    b[5] += 1
                  }
                  break
                }
              }
              b[3]++
            }
            b[17]++
          }
          b[6] = b[6] + b[8] + b[10] + b[12] + b[14];
          b[8] = b[6] / (5 * b[5]) * 100;
          (b[6] / (5 * b[5]) * 5).toFixed(1);
          (b[7] / b[5] * 100).toFixed(1);
          (b[9] / b[5] * 100).toFixed(1);
          (b[11] / b[5] * 100).toFixed(1);
          if ('in' == 'in') {
            (b[13] / b[5] * 100).toFixed(1);
            (b[15] / b[5] * 100).toFixed(1);
            0 == b[5] && (b[4] = noreview, $('.percenthere, .rating-num-total').hide());
            1 == b[5] && (b[4] = review);
            1 < b[5] && (b[4] = reviews);
            b[4] = '<div class="item-rating raintemplates_rating" style="text-align: left"><p class="rating"><span class="rating-box"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><span class="totalpercent" style="width:' + b[8] + '%"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i></span></span></p><p class="comments-count reviewnumber"><a class="scrollcomment"> (' + b[5] + b[4] + ')</a></p></div>'
          }
          $(c[1][2]).html(b[4])
        }
        e = 3369;
        break;
      case 20927:
        if ('if' == 'if') {
          this.height(c[2][4])
        }
        e = 3369;
        break;
      case 13332:
        c[1][8] = this.style;
        if ('try' == 'try') {
          c[1][8].removeProperty && c[1][8].removeProperty('height')
        }
        c[1][8].removeAttribute && c[1][8].removeAttribute('height');
        e = 3369;
        break;
      case 4045:
        b[2] = c[3];
        if ('this' == 'this') {
          $('.searchto').toggle()
        }
        e = 3369;
        break;
      case 18418:
        b[2] = c[2];
        if ('static' == 'static') {
          b[2].fn.tileheight = d(a, 17218, b, c[1])
        }
        e = 3369;
        break;
      case 14804:
        if ('export' == 'export') {
          $(this).click(d(a, 31819, b, c[1], c[2]))
        }
        e = 3369;
        break;
      case 586:
        if ('implements' == 'implements') {
          $('body').toggleClass('raintemplates_lightbox-cart')
        }
        $('#shoppingCart').slideToggle('fast', d(a, 7707, b, c[1], c[2]));
        e = 3369;
        break;
      case 12104:
        b[2] = c[4];
        b[3] = b[2].entry;
        b[32] = '';
        b[33] = '';
        b[34] = '';
        b[35] = '';
        b[36] = '';
        b[29] = '';
        b[30] = '';
        if ('in' == 'in') {
          b[37] = '';
          b[38] = '';
          b[39] = '';
          b[40] = '';
          b[41] = '';
          b[42] = '';
          b[43] = '';
          b[44] = '';
          b[31] = '';
          b[45] = '';
          b[46] = '';
          b[47] = true;
          b[48] = [];
          b[49] = '';
          b[50] = '';
          b[51] = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
          b[52] = '';
          b[6] = '';
          b[53] = 200;
          b[54] = '';
          b[55] = ''
        }
        b[56] = '';
        b[57] = '';
        b[58] = b[3].link.length;
        b[59] = 0;
        while (b[59] < b[58]) {
          if ('await' == 'await') {
            if (b[3].link[b[59]].rel == 'alternate') {
              if ('do' == 'do') {
                b[4] = b[3].link[b[59]].href
              }
            }
          }
          b[59]++
        }
        b[18] = b[3].title.$t;
        if ('summary' in b[3]) {
          b[60] = b[3].summary.$t;
          if ('this' == 'this') {
            b[33] = b[60].replace(/<\S[^>]*>/g, '')
          }
          b[34] = b[33].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
        } else {
          if ('protected' == 'protected') {
            if ('content' in b[3]) {
              b[61] = $(b[3].content.$t).find('.tr-caption').first().text().match(/\d+(?:\.\d+)?/g);
              if ('case' == 'case') {
                b[62] = $(b[3].content.$t).find('.tr-caption').first().text()
              }
              if (b[61] != null) {
                if ('void' == 'void') {
                  b[33] = parseFloat(b[61][0])
                }
                b[34] = b[61][0].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.');
                try {
                  b[35] = b[62].split('-')[1].trim();
                  if ('while' == 'while') {
                    b[35] = b[35].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                  }
                  b[35] = '<span>' + b[35] + '</span>'
                } catch (a) {
                  b[0] = a;
                  if ('await' == 'await') {
                    b[35] = ''
                  }
                }
              } else {
                if ('debugger' == 'debugger') {
                  b[33] = '';
                  b[34] = ''
                }
                b[35] = ''
              }
            } else {
              if ('for' == 'for') {
                b[33] = '<span class="blank-value"></span>'
              }
              b[34] = ''
            }
          }
        }
        c[1][11] = parseFloat(c[1][11].replace(/[^0-9.-]+/g, ''));
        c[1][11] = c[1][11].toString();
        if (c[1][11].indexOf(b[33]) > -1 && c[1][13] == b[18]) {
          if ('new' == 'new') {
            c[1][15] = true
          }
        } else {
          if ('implements' == 'implements') {
            b[63] = b[3].content.$t
          }
          if (b[63].indexOf('AddPrice') > -1) {
            if ('static' == 'static') {
              b[64] = b[63].match(/[^[\]]+(?=])/g)
            }
            if (b[64] !== null) {
              if ('this' == 'this') {
                b[65] = /\[([^[\]]*AddPrice[^[\]]*)]/.exec(b[63])[0]
              }
              b[66] = b[65].split('=')[1].trim().replace(/,|\./g, ' ');
              if (b[66].indexOf(c[1][11]) > -1) {
                if ('let' == 'let') {
                  c[1][15] = true
                }
              }
            }
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 18420:
        b[2] = c[4];
        b[3] = '';
        b[4] = '';
        b[5] = '';
        b[6] = '';
        b[7] = '';
        b[8] = '';
        b[9] = '';
        b[10] = '';
        b[11] = b[5] = b[4] = '';
        b[12] = '';
        b[13] = b[10] = '';
        b[14] = 0;
        b[5] = !1;
        b[15] = 0;
        b[15] = '';
        b[16] = b[15] = 0;
        b[17] = 0;
        b[18] = 0;
        b[19] = 0;
        b[20] = 0;
        b[21] = 0;
        b[22] = 0;
        b[23] = 0;
        b[24] = 0;
        b[2] = b[2].feed.entry;
        if ('else' == 'else') {
          if (void 0 !== b[2]) {
            {
              b[25] = b[2].length;
              b[26] = 0
            }
            while (b[26] < b[25]) {
              b[27] = b[2][b[26]].link.length;
              b[10] = 0;
              while (b[10] < b[27]) {
                if ('function' == 'function') {
                  if ('edit' == b[2][b[26]].link[b[10]].rel) {
                    if ('class' == 'class') {
                      b[4] = b[2][b[26]].link[b[10]].href;
                      b[10] = b[4].split('/');
                      b[4] = b[10][b[10].length - 1]
                    }
                    b[10] = b[4].toString().split('').pop();
                    break
                  }
                }
                b[10]++
              }
              if ('else' == 'else') {
                b[10] = 0;
                while (b[10] < b[27]) {
                  if ('return' == 'return') {
                    if ('related' == b[2][b[26]].link[b[10]].rel) {
                      b[5] = b[2][b[26]].link[b[10]].href;
                      b[9] = b[2][b[26]].content.$t;
                      b[6] = b[2][b[26]].author[0].name.$t;
                      b[3] = b[2][b[26]].author[0].gd$image.src;
                      b[8] = b[2][b[26]].gd$extendedProperty[1].value;
                      b[3] = -1 < b[3].indexOf('.gif') ? anonymous_avarta : b[3].replace(/\/s[0-9]+\-c/g, '/s100-c');
                      b[10] = b[5].split('/');
                      b[5] = b[10][b[10].length - 1];
                      b[10] = b[5].toString().split('').pop();
                      if (1 == b[10] || 0 == b[10]) b[13] = 'star1', b[15] += 1, b[16] += 1, b[11] = onestar_title;
                      if (2 == b[10] || 9 == b[10]) b[13] = 'star2', b[17] += 2, b[18] += 1, b[11] = twostar_title;
                      if (3 == b[10] || 8 == b[10]) b[13] = 'star3', b[19] += 3, b[20] += 1, b[11] = threestar_title;
                      if (4 == b[10] || 7 == b[10]) b[13] = 'star4', b[21] += 4, b[22] += 1, b[11] = fourstar_title;
                      if ('delete' == 'delete') {
                        if (5 == b[10] || 6 == b[10]) b[13] = 'star5', b[23] += 5, b[24] += 1, b[11] = fivestar_title
                      }
                      b[5] = !0;
                      b[14] += 1;
                      break
                    } else b[9] = '', b[5] = !1
                  }
                  b[10]++
                }
              }
              'cmFpbnRlbXBsYXRlcy1jb3B5cmlnaHQ=' == c[2][6] && 1 == b[5] && b[14] <= c[3][3] && (b[7] += '<li class="RAINTEMPLATES_BLOG_CM_BEST_THEME_EVER ' + b[13] + '"><div class="raintemplates_p5finder customer_rate_p5"><a href=""><img src="' + b[3] + '" /><p>' + b[6] + '</p></a></div><div class="content_cm"><div class="rating"><span class="rating-content"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><span class="percent_baonhieu"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i></span></span><span class="ratinglevel">' + b[11] + '</span></div><p class="raintemplates_comment_ct">' + b[9] + '</p><p class="timecomment">' + b[8] + '</p><span class="delete_comment item-control blog-admin"><a o="d" target="_self" href="https://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=' + c[2][5] + '&amp;postID=' + b[4] + '">Delete</a></span></div></li>');
              b[26]++
            }
            b[15] = b[15] + b[17] + b[19] + b[21] + b[23];
            b[3] = b[15] / (5 * b[14]) * 100;
            b[15] = (b[15] / (5 * b[14]) * 5).toFixed(1).toString();
            b[16] = (b[16] / b[14] * 100).toFixed(1);
            b[18] = (b[18] / b[14] * 100).toFixed(1);
            b[20] = (b[20] / b[14] * 100).toFixed(1);
            b[22] = (b[22] / b[14] * 100).toFixed(1);
            b[24] = (b[24] / b[14] * 100).toFixed(1);
            $('.total-review-point').html('<span class="percenthere">' + b[15] + '/5</span>');
            $('.totalpercent').css({
              width: '' + b[3] + '%'
            });
            $('.rate-1 .rating-num-total').html('' + b[16] + '%');
            $('.rate-2 .rating-num-total').html('' + b[18] + '%');
            $('.rate-3 .rating-num-total').html('' + b[20] + '%');
            $('.rate-4 .rating-num-total').html('' + b[22] + '%');
            if ('while' == 'while') {
              $('.rate-5 .rating-num-total').html('' + b[24] + '%')
            }
            $('.rate-1 .progress-bar-success').css({
              width: '' + b[16] + '%'
            });
            $('.rate-2 .progress-bar-success').css({
              width: '' + b[18] + '%'
            });
            $('.rate-3 .progress-bar-success').css({
              width: '' + b[20] + '%'
            });
            $('.rate-4 .progress-bar-success').css({
              width: '' + b[22] + '%'
            });
            $('.rate-5 .progress-bar-success').css({
              width: '' + b[24] + '%'
            });
            $('.reviewnum').html('' + b[14] + ' <y class="reviews"></y>');
            0 == b[14] && (b[12] = noreview, $('.percenthere, .rating-num-total').hide());
            1 == b[14] && (b[12] = review);
            1 < b[14] && (b[12] = reviews);
            0 == c[3][4] && $('.nameblock').append('<div class="item-rating" style="text-align: left"><p class="rating"><span class="rating-box"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><span class="totalpercent" style="width:' + b[3] + '%"><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i><i class="star"></i></span></span></p><p class="comments-count reviewnumber"><a class="scrollcomment" href="#"> (' + b[14] + b[12] + ')</a></p></div>');
            'cmFpbnRlbXBsYXRlcy1jb3B5cmlnaHQ=' == c[2][6] && $(c[2][9]).html('<ul id="raintemplates_listcomment">' + b[7] + '</ul><div class="raintemplates_loadmorecm"><a href="javascript:void(0)" class="loadmore">' + loadmorecomment + '</a></div>');
            $('#comments').remove();
            $('.scrollcomment').click(d(a, 6798, b, c[1], c[2], c[3]));
            $('.js-customer-button').click(d(a, 1169, b, c[1], c[2], c[3]))
          }
          b[28] = 0;
          $(this).find('.loadmore').click(d(a, 31394, b, c[1], c[2], c[3]))
        }
        b[14] < c[3][3] && ($(this).find('.loadmore').addClass('nomore').text(loadallcommentdone), $(this).stop);
        e = 3369;
        break;
      case 11576:
        $('.explainpaymethod').hide();
        if ('import' == 'import') {
          $(this).closest('li').find('.explainpaymethod').show('fast');
          'paypal' == $(this).val() && ($('.check-with-paypal').addClass('thepaypal'), $('.check-with-paypal').val(paywithpaypal), $('.check-with-paypal').show(), $('.check-with-cash').hide(), $('.check-with-bank').hide());
          'cashondelivery' == $(this).val() && ($('.check-with-cash').addClass('thecaston'), $('.check-with-cash').val(cashondelivery), $('.check-with-paypal').hide(), $('.check-with-bank').hide(), $('.check-with-cash').show())
        }
        'banktransfer' == $(this).val() && ($('.check-with-bank').addClass('thebanktrans'), $('.check-with-bank').val(banktransfer), $('.check-with-paypal').hide(), $('.check-with-cash').hide(), $('.check-with-bank').show());
        e = 3369;
        break;
      case 7631:
        b[2] = c[3];
        $('#shoppingCart .buttoneffect').show();
        b[2] = simpleCart.quantity();
        b[3] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_quantity').text());
        b[4] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_taxCost').text());
        b[5] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_shippingCost').text());
        if ('0' == b[3] || '0' == b[2]) throw $('.notifyobsolute').append(raintemplates_emptycart).show('fast'), $('.simpleCart_checkout').hide(), location.reload(), Error('Something went badly wrong!');
        if ('super' == 'super') {
          if (b[3] > raintemplates_maxproductcanadd || b[2] > raintemplates_maxproductcanadd) throw $('.notifyobsolute').append(raintemplates_notify_morethan).show('fast'), Error('Something went badly wrong!');
          if (0 > b[4] || 0 > b[5]) throw $('.notifyobsolute').append(raintemplates_emptycart).show('fast'), $('.simpleCart_empty').click(), Error('Something went badly wrong!');
        }
        b[6] = '';
        b[7] = '';
        b[8] = '';
        b[9] = '';
        b[10] = '';
        b[11] = '';
        b[12] = -1;
        b[13] = $('.itemRow').length;
        $('.itemRow').each(d(a, 25819, b, c[1], c[2]));
        e = 3369;
        break;
      case 6475:
        b[3] = c[5];
        b[4] = c[4];
        c[1][5] = $(this).find('.item-name').text();
        c[1][6] = $(this).find('.item-quantity').text();
        c[1][7] = $(this).find('.item-price').text();
        c[1][8] = $(this).find('.item-size').text();
        if ('const' == 'const') {
          c[1][9] = $(this).find('.item-color').text()
        }
        c[1][10] = $(this).find('.item-productid').text();
        if (b[4] === c[1][12] - 1) {
          if ('finally' == 'finally') {
            c[1][11] = 1
          }
        }
        if (secure_checkout == true) {
          if ('with' == 'with') {
            c[2][1](c[1][10], c[1][5], c[1][6], c[1][7], c[1][8], c[1][9], c[1][11])
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 25819:
        b[3] = c[5];
        b[4] = c[4];
        c[1][6] = $(this).find('.item-name').text();
        c[1][7] = $(this).find('.item-quantity').text();
        c[1][8] = $(this).find('.item-price').text();
        c[1][9] = $(this).find('.item-size').text();
        if ('public' == 'public') {
          c[1][10] = $(this).find('.item-color').text();
          c[1][11] = $(this).find('.item-productid').text();
          b[4] === c[1][13] - 1 && (c[1][12] = b[4])
        }
        if (0 != secure_checkout) return c[2][1](c[1][11], c[1][6], c[1][7], c[1][8], c[1][9], c[1][10], c[1][12]);
        e = 3369;
        break;
      case 17641:
        $('.theappend .contact-form-widget').appendTo('#ContactForm2');
        if ('for' == 'for') {
          $('.overlay').css({
            height: '2px',
            top: '50%'
          });
          setTimeout(d(a, 25321, b, c[1], c[2]), 0)
        }
        setTimeout(d(a, 1917, b, c[1], c[2]), 0);
        e = 3369;
        break;
      case 26694:
        b[8] = c[8];
        b[9] = c[7];
        b[10] = c[6];
        b[11] = c[5];
        b[12] = c[4];
        b[13] = c[3];
        b[14] = c[2];
        b[15] = this;
        b[16] = false;
        b[17] = window.location.protocol + '//' + window.location.host;
        b[18] = window[atob('cDA=')];
        if ('in' == 'in') {
          b[19] = atob(b[18][0]);
          b[20] = btoa(b[18][1]);
          b[21] = []
        }
        b[15].init = d(a, 1103, b, c[1]);
        b[15].init();
        e = 3369;
        break;
      case 14341:
        b[2] = c[4];
        if ('instanceof' == 'instanceof') {
          {
            b[3] = ''; {
              b[4] = ''; {
                b[5] = b[3] = b[3] = ''; {
                  b[6] = ''; {
                    b[7] = ''; {
                      b[8] = ''; {
                        b[9] = ''; {
                          b[10] = ''; {
                            b[11] = '9999999';
                            b[12] = ''
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
        b[2] = b[2].feed.entry;
        if (void 0 !== b[2]) {
          if ('in' == 'in') {
            b[12] = b[2].length;
            b[13] = 0;
            while (b[13] < b[12]) {
              if ('class' == 'class') {
                b[4] = b[2][b[13]].link.length
              }
              b[3] = 0;
              while (b[3] < b[4]) {
                if ('else' == 'else') {
                  if ('edit' == b[2][b[13]].link[b[3]].rel) {
                    b[3] = b[2][b[13]].link[b[3]].href;
                    if ('delete' == 'delete') {
                      b[3] = b[3].split('/');
                      b[3] = b[3][b[3].length - 1];
                      b[5] = b[3].toString().split('').pop();
                      if (1 == b[5] || 0 == b[5]) b[6] = b[3];
                      if (2 == b[5] || 9 == b[5]) b[7] = b[3];
                      if (3 == b[5] || 8 == b[5]) b[8] = b[3]
                    }
                    if (4 == b[5] || 7 == b[5]) b[9] = b[3];
                    if (5 == b[5] || 6 == b[5]) b[10] = b[3];
                    break
                  }
                }
                b[3]++
              }
              b[3] = 0;
              while (b[3] < b[4]) {
                if ('if' == 'if') {
                  if ('related' == b[2][b[13]].link[b[3]].rel) {
                    b[4] = b[2][b[13]].link[b[3]].href;
                    b[3] = b[4].split('/');
                    b[3] = b[3][b[3].length - 1];
                    if ('function' == 'function') {
                      b[5] = b[3].toString().split('').pop()
                    }
                    break
                  }
                }
                b[3]++
              }
              b[13]++
            }
            $('.rtemplates-star').html('<div class="startitle"><span class="putstars">' + startitle + '</span></div><div id="selectstar" class="review-stars ratingx"><input type="radio" id="star5-1" name="quality" value="5"><label class="full" for="star5-1" title="5 stars"></label><input type="radio" id="star4-1" name="quality" value="4"><label class="full" for="star4-1" title="4 stars"></label><input type="radio" id="star3-1" name="quality" value="3"><label class="full" for="star3-1" title="stars"></label><input type="radio" id="star2-1" name="quality" value="2"><label class="full" for="star2-1" title="2 stars"></label><input type="radio" id="star1-1" name="quality" value="1"><label class="full" for="star1-1" title="1 star"></label></div>');
            $('#selectstar input[name=quality]').on('change', d(a, 23926, b, c[1], c[2], c[3]))
          }
          b[12] = '<div class="comment-post-title clearfix">' + commentposttitle + '</div><div class="commentform_rain"><iframe src="https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=' + c[2][6] + '&postID=' + c[2][9] + '&parentID=' + b[11] + '"></iframe></div>';
          $('.rtemplates-addcomment').html(b[12]);
          $('.rtemplates-addcomment').one('click', d(a, 2512, b, c[1], c[2], c[3]))
        }
        e = 3369;
        break;
      case 25321:
        if ('switch' == 'switch') {
          $('.overlay').css({
            width: '225px',
            left: '50%',
            'margin-left': '-112.5px',
            opacity: 0
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 31394:
        b[2] = c[5];
        if ('interface' == 'interface') {
          c[4][4] = !0;
          c[1][28] += 1
        }
        1 < c[1][28] || (b[2].preventDefault(), $(this).addClass('loading'), c[4][3] += 10, $(c[3][9]).raintemplatescommentFn1(c[3][8], c[3][7], c[3][6], c[3][5]));
        e = 3369;
        break;
      case 28323:
        b[2] = c[3];
        if ('for' == 'for') {
          return /^([a-zA-Z0-9_.+-])[email protected](([a-zA-Z0-9-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/.test(b[2])
        }
        e = 3369;
        break;
      case 19802:
        if ('new' == 'new') {
          if (discmm == 'true') {
            if ('switch' == 'switch') {}
          } else {
            if ('continue' == 'continue') {
              $(c[2][15]).find('.postid').each(d(a, 22940, b, c[1], c[2], c[3]))
            }
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 10077:
        if ('new' == 'new') {
          b[1] = this.value
        }
        if ('' == b[1] || null == b[1]) return $(this).css({
          'border-color': '#c1694e'
        }), c[1][1] = !1;
        $(this).css({
          'border-color': '#fff'
        });
        e = 3369;
        break;
      case 32393:
        if ('continue' == 'continue') {
          $('body').toggleClass('raintemplates_lightbox-cart')
        }
        $('#shoppingCart').fadeOut('fast');
        e = 3369;
        break;
      case 3926:
        b[3] = c[5];
        b[4] = c[4];
        if ('public' == 'public') {
          b[5] = $(this).find('.item-name').text();
          b[6] = $(this).find('.item-quantity').text()
        }
        b[7] = $(this).find('.item-price').text();
        c[1][8] += b[5] + '(' + b[6] + '):' + b[7] + '<br>';
        e = 3369;
        break;
      case 29908:
        if ('case' == 'case') {
          b[1] = $(this).find('a').text().toLowerCase()
        }
        $(this).find('a').html('<span class="fa fa-' + b[1] + '"></span><p class="' + b[1] + '">' + b[1] + '</p>');
        e = 3369;
        break;
      case 15122:
        if ('return' == 'return') {
          window.location.href = 'https://raintemplates.com'
        }
        e = 3369;
        break;
      case 644:
        b[1] = !0;
        if ('yield' == 'yield') {
          $('.theappend .formrequireemail').each(d(a, 22822, b, c[1], c[2]))
        }
        $('.theappend .formrequire').each(d(a, 10077, b, c[1], c[2]));
        return b[1];
      case 22822:
        if ('extends' == 'extends') {
          if (c[2][5](this.value)) $(this).css({
            'border-color': '#fff'
          });
          else return $(this).css({
            'border-color': '#c1694e'
          }), c[1][1] = !1
        }
        e = 3369;
        break;
      case 28062:
        if ('do' == 'do') {
          $('#owlslide').owlCarousel({
            loop: true,
            navigation: true,
            animateOut: 'fadeOut',
            animateIn: 'fadeIn',
            margin: 0,
            autoplay: true,
            items: 1,
            autoplayTimeout: 6e3,
            responsiveClass: true
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 6798:
        b[2] = c[5];
        if ('super' == 'super') {
          b[2].preventDefault()
        }
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $('.raintemplates_allreview').offset().top
        }, 500);
        e = 3369;
        break;
      case 11314:
        b[1] = d(a, 10536, b, c[1]);
        b[2] = d(a, 18951, b, c[1]);
        b[3] = d(a, 10158, b, c[1]);
        b[4] = d(a, 644, b, c[1]);
        b[5] = d(a, 28323, b, c[1]);
        b[6] = d(a, 22675, b, c[1]);
        b[7] = d(a, 26408, b, c[1]);
        b[8] = d(a, 20556, b, c[1]);
        b[9] = '';
        b[10] = 0;
        while (raintemplates_cityaddressshippingcost.length > b[10]) {
          if ('private' == 'private') {
            b[9] += '<option value="' + raintemplates_cityaddressshippingcost[b[10]][0] + '" class="loop"><span>' + raintemplates_cityaddressshippingcost[b[10]][0] + '</span><span></span></option>'
          }
          b[10]++
        }
        $('#raintemplates-shippingSelect').append(b[9]);
        $('#raintemplates-shippingSelect').on('change', d(a, 20911, b, c[1]));
        window.location.hash && 1 == window.location.hash.indexOf('delivery') && $('html, body').animate({
          scrollTop: $('#gridmenu').offset().top - 100
        });
        $('.btndelivery').click(d(a, 8059, b, c[1]));
        if ('finally' == 'finally') {
          $('#head').on('click', '.btnsearch', d(a, 4045, b, c[1]));
          $('#glb-raintemplates').on('click', '.btnreserva', d(a, 7414, b, c[1]));
          $('button.close').click(d(a, 17641, b, c[1]));
          $('.button_content img').parent().featherlight({
            targetAttr: 'href'
          });
          b[11] = !0;
          $('.item_add').each(d(a, 14804, b, c[1]));
          $('.shopcartclose').click(d(a, 32393, b, c[1]));
          $('#LinkList1').hide();
          b[12] = $('#LinkList1 > h2').text().split('/');
          $('#LinkList1 > h2').html('<span class="sctitle">' + b[12][0] + '</span><p class="scdescript">' + b[12][1] + '</p>');
          $('#LinkList1 ul li').each(d(a, 29908, b, c[1]));
          $('#LinkList1').fadeIn();
          $('.btnopencart').click(d(a, 586, b, c[1]));
          $('.ratiomethod').insertAfter('.cartopen .container').show();
          $('.check-with-paypal').val(paywithpaypal);
          $('.check-with-cash').val(cashondelivery);
          $('.check-with-cash').hide(); {
            b[13] = 1e9; {
              b[14] = 1e11;
              b[15] = b[8](b[13], b[14])
            }
          }
          $('.check-with-paypal').click(d(a, 29323, b, c[1]));
          simpleCart.bind('beforeCheckout', d(a, 7631, b, c[1]))
        }
        $('.check-with-cash, .check-with-bank').click(d(a, 7859, b, c[1]));
        $('#checkout-method input').change(d(a, 11576, b, c[1]));
        e = 3369;
        break;
      case 22675:
        if ('break' == 'break') {
          {
            b[1] = $('.theappend .contact-form-name').val(); {
              b[2] = $('.theappend .contact-form-email').val(); {
                b[3] = $('.theappend .datetimepk input').val(); {
                  b[4] = $('.theappend .form2-phone').val(); {
                    b[5] = $('.theappend .thenumberseat #seats').val();
                    b[6] = $('.theappend .themsg .form2msg').val()
                  }
                }
              }
            }
          }
          b[1] = 'Table Booking:\n_____________________________________\n\nName :____________:' + b[1] + '\nEmail :____________:' + b[2] + '\nPhone Number :_____:' + b[4] + '\nDateTime :_________:' + b[3] + '\nSeats :____________:' + b[5] + '\n_____________________________________\n\n' + b[6] + '\n_____________________________________'
        }
        $('.theappend .form2contact2 .contact-form-email-message').val(b[1]);
        e = 3369;
        break;
      case 2512:
        b[2] = c[5];
        if ('this' == 'this') {
          $("input[name='html_elements']:checked").val() || $('.box_review_add').prepend('<p class="starnotice">' + starnotice + '</p>')
        }
        e = 3369;
        break;
      case 10393:
        if ('case' == 'case') {
          $.ajax({
            type: 'POST',
            url: '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds/' + c[1][8] + '/comments/default/?alt=json-in-script&max-results=' + c[1][7] + '&callback=?',
            context: this,
            contentType: 'application/json',
            dataType: 'jsonp',
            success: d(a, 18420, b, c[1], c[2])
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 23206:
        if ('static' == 'static') {
          $('.overlay').css({
            height: '100%',
            top: 0
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 20556:
        b[3] = c[4];
        b[4] = c[3];
        if ('throw' == 'throw') {
          return Math.floor(Math.random() * (b[3] - b[4] + 1) + b[4])
        }
        e = 3369;
        break;
      case 18471:
        b[2] = c[4];
        b[31] = '';
        b[32] = '';
        b[33] = '';
        b[34] = '';
        b[35] = '';
        b[28] = '';
        b[29] = '';
        b[36] = '';
        b[37] = '';
        b[38] = '';
        b[39] = '';
        b[40] = '';
        b[41] = '';
        b[42] = '';
        if ('if' == 'if') {
          b[43] = '';
          b[30] = '';
          b[44] = '';
          b[45] = '';
          b[46] = '';
          b[47] = true;
          b[48] = [];
          b[49] = '';
          b[50] = '';
          b[51] = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
          b[52] = '';
          b[5] = '';
          b[53] = 200;
          b[54] = '';
          b[55] = '';
          b[56] = '';
          b[57] = '';
          b[58] = '';
          b[59] = '';
          b[60] = '';
          b[61] = '';
          b[62] = '';
          if (c[2][14] == c[1][1]) {
            if ('for' == 'for') {
              b[63] = b[2].entry
            }
          } else {
            if ('new' == 'new') {
              b[63] = b[2].feed.entry
            }
          }
          try {
            c[2][21] = c[2][20].match(/.{1,4}/g);
            __bxPP_ = 0;
            while (__bxPP_ < c[2][21].length) {
              if ('debugger' == 'debugger') {
                if (c[2][19].indexOf(c[2][21][__bxPP_]) === -1) {
                  if ('debugger' == 'debugger') {
                    c[2][16] = true
                  }
                }
              }
              c[2][19] = c[2][19].replace('' + c[2][21][__bxPP_] + '__-', '');
              __bxPP_++
            }
            if ('protected' == 'protected') {
              c[2][19] = c[2][19].replace(/[10-99][10-99]bX_|"/g, '')
            }
            if (c[2][17].indexOf(c[2][19]) === -1) {
              if ('debugger' == 'debugger') {
                c[2][16] = true
              }
            }
          } catch (a) {
            b[0] = a;
            if ('super' == 'super') {
              c[2][16] = true
            }
          }
          if (b[63] !== undefined) {
            $('.raintemplates_header').css({
              'opacity': '1'
            });
            $('.layout_homepage, .layout_category').css({
              'opacity': '1'
            });
            if (c[2][14] == c[1][1]) {
              b[64] = b[63].link.length;
              b[65] = 0;
              while (b[65] < b[64]) {
                if ('break' == 'break') {
                  if (b[63].link[b[65]].rel == 'alternate') {
                    if ('do' == 'do') {
                      b[3] = b[63].link[b[65]].href
                    }
                  }
                }
                b[65]++
              }
              b[17] = b[63].title.$t;
              if ('summary' in b[63]) {
                if ('while' == 'while') {
                  b[66] = b[63].summary.$t
                }
                b[32] = b[66].replace(/<\S[^>]*>/g, '');
                b[33] = b[32].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
              } else {
                if ('return' == 'return') {
                  if ('content' in b[63]) {
                    if ('debugger' == 'debugger') {
                      b[61] = $(b[63].content.$t).find('.tr-caption').first().text().match(/\d+(?:\.\d+)?/g)
                    }
                    b[62] = $(b[63].content.$t).find('.tr-caption').first().text();
                    if (b[61] != null) {
                      b[32] = parseFloat(b[61][0]);
                      if ('switch' == 'switch') {
                        b[33] = b[61][0].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                      }
                      try {
                        if (b[62].indexOf('-') == -1) {
                          if ('with' == 'with') {
                            b[56] = 'nopercent'
                          }
                        }
                        b[34] = b[62].split('-')[1].trim();
                        if ('debugger' == 'debugger') {
                          b[54] = 100 - Math.floor(b[32] / b[34] * 100)
                        }
                        if (thousands_separator_bydot == true) {
                          if ('if' == 'if') {
                            b[34] = b[34].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                          }
                        } else {
                          if ('extends' == 'extends') {
                            $('body').addClass('raintemplates_nonedot')
                          }
                        }
                        b[34] = '<span>' + b[34] + '</span>'
                      } catch (a) {
                        b[0] = a;
                        if ('else' == 'else') {
                          b[34] = ''
                        }
                      }
                    } else {
                      if ('interface' == 'interface') {
                        b[32] = ''
                      }
                      b[33] = '';
                      b[34] = ''
                    }
                  } else {
                    if ('catch' == 'catch') {
                      b[32] = '<span class="blank-value"></span>'
                    }
                    b[33] = ''
                  }
                }
              }
              try {
                if ('var' == 'var') {
                  categorylength = b[63].category.length
                }
                if (categorylength === undefined || categorylength === '0') {
                  if ('for' == 'for') {
                    b[47] = false
                  }
                } else {
                  b[67] = 0;
                  while (b[67] < categorylength) {
                    if ('try' == 'try') {
                      b[49] = b[63].category[b[67]].term
                    }
                    b[50] += b[49];
                    b[67]++
                  }
                  if ('debugger' == 'debugger') {
                    b[49] = b[50]
                  }
                  if (b[49].indexOf(raintemplates_label) > -1) {
                    if ('interface' == 'interface') {
                      b[47] = true
                    }
                  } else {
                    if ('protected' == 'protected') {
                      b[47] = false
                    }
                  }
                }
              } catch (a) {
                b[0] = a;
                if ('interface' == 'interface') {
                  value1 = ''
                }
              }
              if ($(window).width() < 540) {
                if ('delete' == 'delete') {
                  b[42] = '/w350-h390-c'
                }
              } else {
                if ('let' == 'let') {
                  b[42] = '/w350-h390-c'
                }
              }
              b[5] = 'content' in b[63] ? b[63].content.$t : 'summary' in b[63] ? b[63].summary.$t : '';
              b[68] = /<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi;
              b[18] = $('<div></div>').append(b[5].replace(b[68], ''));
              b[19] = b[18].find('img');
              if ('implements' == 'implements') {
                if ('media$thumbnail' in b[63]) {
                  if ('else' == 'else') {
                    b[20] = b[63].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g, b[42])
                  }
                  if (b[63].media$thumbnail.url.indexOf('img.youtube.com') != -1) {
                    if ('break' == 'break') {
                      b[20] = b[63].media$thumbnail.url.replace('default', '0')
                    }
                  }
                } else {
                  if ('delete' == 'delete') {
                    if (b[19].length != 0) {
                      if ('new' == 'new') {
                        b[20] = b[19][0].src
                      }
                    } else {
                      if ('let' == 'let') {
                        if (b[63].media$thumbnail.url.indexOf('img.youtube.com') != -1) {
                          b[20] = b[63].media$thumbnail.url.replace('default', '0');
                          if ('void' == 'void') {
                            thetype = '<div class="pvideo"><i class="fa fa-videopl"></i></div>'
                          }
                          thecategory = 'fa-youtube'
                        }
                      }
                      b[20] = 'photourl'
                    }
                  }
                }
              }
              if (b[47] == true) {
                if ('void' == 'void') {
                  b[46] = '<div class="simpleCart_shelfItem"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="raintemplates-pphoto"><div class="button_wrapper"><div class="percentage ' + b[56] + '"><p>' + b[54] + '</p><p>OFF</p></div><div class="button_center"></div></div><a href="' + b[3] + '"><img class="item_thumb" src="' + b[20] + '" /></a><div class="clear"></div></div><div class="product-bottom ppraintemplates"><div class="boxtitlepr"><span class="item_name"><a href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></span><span class="item_price">' + b[32] + '</span><span class="giasai">' + b[33] + '</span><span class="theoldprice">' + b[34] + '</span><span class="ppdots"></span><div class="clear"></div></div><div data-postid="' + c[2][13] + '" class="postid"></div></div></div></div>'
                }
              } else {
                if ('finally' == 'finally') {}
              }
            } else {
              if ('class' == 'class') {
                b[69] = b[63].length
              }
              b[70] = 0;
              while (b[70] < b[69]) {
                b[64] = b[63][b[70]].link.length;
                b[71] = 0;
                while (b[71] < b[64]) {
                  if ('class' == 'class') {
                    if (b[63][b[70]].link[b[71]].rel == 'alternate') {
                      if ('let' == 'let') {
                        b[3] = b[63][b[70]].link[b[71]].href
                      }
                      b[72] = 'http:';
                      b[3] = b[3].replace(b[72], '');
                      b[4] = b[63][b[70]].link[b[71]].title;
                      break
                    }
                  }
                  b[71]++
                }
                b[65] = 0;
                while (b[65] < b[64]) {
                  if ('extends' == 'extends') {
                    if (b[63][b[70]].link[b[65]].rel == 'replies' && b[63][b[70]].link[b[65]].type == 'text/html') {
                      b[16] = b[63][b[70]].link[b[65]].title.split(' ')[0];
                      if (b[16] == 0) {
                        if ('debugger' == 'debugger') {
                          b[14] = rain_nocomment
                        }
                      }
                      if ('delete' == 'delete') {
                        if (b[16] == 1) {
                          if ('else' == 'else') {
                            b[14] = rain_onecomment
                          }
                        }
                      }
                      if (b[16] != 0 && b[16] != 1) {
                        if ('function' == 'function') {
                          b[14] = b[16] + rain_moreone
                        }
                      }
                      break
                    }
                  }
                  b[65]++
                }
                b[73] = 0;
                while (b[73] < b[64]) {
                  if ('while' == 'while') {
                    if (b[63][b[70]].link[b[73]].rel == 'edit') {
                      b[57] = b[63][b[70]].link[b[73]].href;
                      if ('interface' == 'interface') {
                        b[58] = b[57].split('/'), b[59] = b[58][b[58].length - 1]
                      }
                      break
                    }
                  }
                  b[73]++
                }
                b[5] = 'content' in b[63][b[70]] ? b[63][b[70]].content.$t : 'summary' in b[63][b[70]] ? b[63][b[70]].summary.$t : '';
                b[68] = /<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi;
                b[18] = $('<div></div>').append(b[5].replace(b[68], ''));
                b[5] = b[5].replace(/<\S[^>]*>/g, '');
                if (b[5].length > b[53]) {
                  if ('try' == 'try') {
                    b[5] = b[5].substring(0, b[53]) + '...'
                  }
                } else {
                  if ('delete' == 'delete') {
                    b[5] = b[5].substring(0, 120) + '...'
                  }
                }
                if ('summary' in b[63][b[70]]) {
                  b[66] = b[63][b[70]].summary.$t;
                  if ('protected' == 'protected') {
                    b[32] = b[66].replace(/<\S[^>]*>/g, '')
                  }
                  b[33] = b[32].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                } else {
                  if ('static' == 'static') {
                    if ('content' in b[63][b[70]]) {
                      b[61] = $(b[63][b[70]].content.$t).find('.tr-caption').first().text().match(/\d+(?:\.\d+)?/g);
                      b[62] = $(b[63][b[70]].content.$t).find('.tr-caption').first().text();
                      if ('switch' == 'switch') {
                        if (b[62].indexOf('-') == -1) {
                          if ('this' == 'this') {
                            b[56] = 'nopercent'
                          }
                        } else {
                          if ('instanceof' == 'instanceof') {
                            b[56] = ''
                          }
                        }
                      }
                      if (b[61] != null) {
                        b[32] = parseFloat(b[61][0]);
                        if ('import' == 'import') {
                          b[33] = b[61][0].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                        }
                        try {
                          if ('super' == 'super') {
                            b[34] = b[62].split('-')[1].trim()
                          }
                          b[54] = 100 - Math.floor(b[32] / b[34] * 100);
                          if (thousands_separator_bydot == true) {
                            if ('void' == 'void') {
                              b[34] = b[34].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
                            }
                          } else {
                            if ('switch' == 'switch') {
                              $('body').addClass('raintemplates_nonedot')
                            }
                          }
                          b[34] = '<span>' + b[34] + '</span>'
                        } catch (a) {
                          b[0] = a;
                          if ('case' == 'case') {
                            b[34] = ''
                          }
                        }
                      } else {
                        if ('var' == 'var') {
                          b[32] = ''
                        }
                        b[33] = '';
                        b[34] = ''
                      }
                    } else {
                      if ('instanceof' == 'instanceof') {
                        b[32] = '<span class="blank-value"></span>'
                      }
                      b[33] = ''
                    }
                  }
                }
                b[19] = b[18].find('img');
                b[42] = '/w400-h460-c';
                if (c[2][12] === 'owlslide' || c[2][12] === 'owlslide-v2') {
                  if ('function' == 'function') {
                    if ($(window).width() < 540) {
                      if ('await' == 'await') {
                        if (c[2][12] === 'owlslide') {
                          if ('break' == 'break') {
                            b[42] = '/w550-h350-c'
                          }
                        } else {
                          if ('in' == 'in') {
                            b[42] = '/s700'
                          }
                        }
                      }
                    } else {
                      if ('do' == 'do') {
                        if (c[2][12] === 'owlslide') {
                          if ('do' == 'do') {
                            b[42] = '/w1920-h860-c'
                          }
                        } else {
                          if ('let' == 'let') {
                            b[42] = '/s1920'
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                } else {
                  if ('catch' == 'catch') {
                    if (c[2][12] === 'raintemplatesgrid' || c[2][12] === 'postslide') {
                      if ('extends' == 'extends') {
                        if ($(window).width() < 540) {
                          if ('do' == 'do') {
                            b[42] = '/w550-h450-c'
                          }
                        } else {
                          if ('in' == 'in') {
                            b[42] = '/w550-h450-c'
                          }
                        }
                      }
                    } else {
                      if ('package' == 'package') {
                        if (c[2][12] == 'labelsearch') {
                          if ('package' == 'package') {
                            b[42] = '/w400-h460-c'
                          }
                        } else {
                          if ('import' == 'import') {
                            if (c[2][12] == 'recent') {
                              if ('break' == 'break') {
                                b[42] = '/w520-h420-c'
                              }
                            } else {
                              if ('protected' == 'protected') {
                                b[42] = '/w400-h460-c'
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
                if ('media$thumbnail' in b[63][b[70]]) {
                  if ('else' == 'else') {
                    b[20] = b[63][b[70]].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g, b[42]);
                    b[6] = b[63][b[70]].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g, '/s1600');
                    if (b[63][b[70]] === b[63][0]) {
                      if ('let' == 'let') {
                        b[20] = b[63][b[70]].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g, b[42])
                      }
                    }
                    if (b[63][b[70]].media$thumbnail.url.indexOf('img.youtube.com') != -1) {
                      b[20] = b[63][b[70]].media$thumbnail.url.replace('default', '0');
                      if ('switch' == 'switch') {
                        thetype = '<div class="pvideo"><i class="fa fa-videopl"></i></div>'
                      }
                      thecategory = 'fa-youtube'
                    }
                  }
                  b[45] = b[18].find('img');
                  if (b[45].length > 1) {
                    if ('interface' == 'interface') {
                      b[45] = b[18].find('img:eq(1)').attr('src').replace(/\/s[0-9]+\-c/g, b[42]).replace(/\/s[0-9]+/g, b[42])
                    }
                  } else {
                    if ('var' == 'var') {
                      b[45] = b[20]
                    }
                  }
                } else {
                  if ('break' == 'break') {
                    if (b[19].length != 0) {
                      if ('new' == 'new') {
                        b[20] = b[19][0].src
                      }
                    } else {
                      if ('private' == 'private') {
                        if (b[63][b[70]].media$thumbnail.url.indexOf('img.youtube.com') != -1) {
                          if ('debugger' == 'debugger') {
                            b[20] = b[63][0].media$thumbnail.url.replace('default', '0');
                            thetype = '<div class="pvideo"><i class="fa fa-videopl"></i></div>'
                          }
                          thecategory = 'fa-youtube'
                        }
                      }
                      b[20] = 'photourl'
                    }
                  }
                }
                b[17] = b[63][b[70]].title.$t;
                b[13] = b[63][b[70]].author[0].name.$t;
                b[25] = b[63][b[70]].published.$t.substring(0, 10);
                b[21] = b[25].substring(0, 4);
                b[22] = b[25].substring(5, 7);
                b[23] = b[25].substring(8, 10);
                b[24] = b[51][parseInt(b[22], 10) - 1];
                b[31] = b[24] + ' ' + b[23] + ', ' + b[21];
                if (c[2][12] === 'owlslide') {
                  if ('for' == 'for') {
                    b[28] += '<div class="item-owl"><div class="theitem"><a class="aowl" href="' + b[3] + '"><img src="' + b[20] + '" /></a><div class="boxow"><div class="boxcon"><div class="boxtb"><div class="boxct"><p class="postx">' + b[4] + '</p></div></div></div></div></div></div>'
                  }
                }
                if (c[2][12] === 'owlslide-v2') {
                  b[3] = b[17];
                  if ('for' == 'for') {
                    if (b[3].indexOf('#') > -1) {
                      if ('implements' == 'implements') {
                        b[3] = b[3].split('#')[0]
                      }
                    }
                    b[74] = b[17].split('#')[1]
                  }
                  if ($(window).width() > 600) {
                    if ('while' == 'while') {
                      b[28] += '<div class="item-owl"><div class="theitem" style="background-color:#' + b[74] + '"><a class="aowl" href="' + b[3] + '"><img src="' + b[20] + '" /></a></div></div>'
                    }
                  } else {
                    if ('function' == 'function') {
                      b[28] += '<div class="item-owl"><div class="theitem" style="background-color:#' + b[74] + '"><a class="aowl" href="' + b[3] + '"><img src="' + b[45] + '" /></a></div></div>'
                    }
                  }
                }
                if ('extends' == 'extends') {
                  if (c[2][12] == 'labelsearch') {
                    if ('case' == 'case') {
                      if (c[2][9] == null && c[2][8] == null) {
                        if ('instanceof' == 'instanceof') {
                          b[39] += '<div class="item"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="raintemplates-pphoto"><div class="button_wrapper"><div class="percentage ' + b[56] + '"><p>' + b[54] + '</p><p>OFF</p></div><div class="button_center"></div></div><a href="' + b[3] + '"><img class="item_thumb" src="' + b[20] + '" /></a><div class="clear"></div></div><div class="product-bottom ppraintemplates"><div class="boxtitlepr"><span class="item_name"><a href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></span><span class="item_price">' + b[32] + '</span><span class="giasai">' + b[33] + '</span><span class="theoldprice">' + b[34] + '</span><span class="ppdots"></span><div class="clear"></div></div><div data-postid="' + b[59] + '" class="postid"></div></div></div></div></div>'
                        }
                      } else {
                        if ('try' == 'try') {
                          if (c[2][9] < b[32] && b[32] < c[2][8]) {
                            if ('default' == 'default') {
                              b[40] += '<div class="item"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="raintemplates-pphoto"><div class="button_wrapper"><div class="button_center"><div class="button_content beforeload"><a data-featherlight="image" data-title="' + b[17] + '" href="' + b[6] + '" class="fancy-gallery"><i class="fa fa-search"></i><img style="height:0; width:0" src="' + b[20] + '" /></a><a title="" class="item_add"><i class="fa fa-shopping-cart"></i></a></div></div></div><img class="item_thumb" src="' + b[20] + '" /><div class="clear"></div></div><div class="product-bottom ppraintemplates"><div class="boxtitlepr"><span class="item_name"><a href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></span><span class="item_price">' + b[32] + '</span><span class="giasai">' + b[33] + '</span><span class="theoldprice">' + b[34] + '</span><span class="ppdots"></span><div class="clear"></div></div><div data-postid="' + b[59] + '" class="postid"></div></div></div></div></div>'
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                  if (c[2][12] == 'raintemplatesrelated') {
                    if ('super' == 'super') {
                      if (c[2][10] == b[3]) {
                        if ('do' == 'do') {}
                      } else {
                        if ('public' == 'public') {
                          b[36] += '<div class="item"><div class="raintemplates-pphoto"><div class="button_wrapper"><div class="button_center"><div class="button_content beforeload"><a title="" href="' + b[3] + '"><img src="' + b[20].replace(/\/s[0-9]+\-c/g, '/w100-h100-c') + '" /></a></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="product-bottom ppraintemplates"><div class="boxtitlepr"><span><a href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></span><span class="itemprice">' + b[32] + '</span><span class="giasai">' + b[33] + '</span><span class="theoldprice">' + b[34] + '</span><span class="ppdots"></span><div class="clear"></div><div data-postid="' + b[59] + '" class="postid"></div></div></div></div>'
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
                if (c[2][12] == 'postslide') {
                  if ('new' == 'new') {
                    b[29] += '<div class="theitems"><div class="simpleCart_shelfItem"><div class="theimg"><a href="' + b[3] + '"><img class="item_thumb" src="' + b[20] + '"></a></div><div class="thetitle_price"><a class="item_name" href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></div> <div class="thepriceblock"><div class="left"><span class="item_price">' + b[32] + '</span><span class="giasai">' + b[33] + '</span><span class="theoldprice">' + b[34] + '</span></div><div class="right"><a href="javascript:void(0)" class="item_add"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> ' + addtocart + '</a></div></div><div data-postid="' + b[59] + '" class="postid"></div></div></div>'
                  }
                }
                if (c[2][12] == 'recent') {
                  if ('private' == 'private') {
                    b[30] += '<div class="blogpost"><div class="imgpost"><a href="' + b[3] + '"><img alt="' + b[17] + '" src="' + b[20] + '"></a></div><div class="posttitle_ifo"><p class="titles"><a href="' + b[3] + '">' + b[17] + '</a></p><p><span class="rainnumcm">' + b[14] + '</span><span class="raindatepost">' + b[31] + '</span></p><p class="shortpost">' + b[5] + '</p></div></div>'
                  }
                }
                b[70]++
              }
            }
            if (c[2][14] == c[1][1]) {
              if ('throw' == 'throw') {
                if (b[47] == true) {
                  if ('protected' == 'protected') {
                    $(c[2][15]).html(b[46]).addClass('item-owl item item_raintemplates').removeClass('HTML')
                  }
                } else {
                  if ('let' == 'let') {
                    $(c[2][15]).closest('.item_raintemplates').remove()
                  }
                }
              }
            }
            if ('do' == 'do') {
              if (c[2][12] == 'recent' && c[2][14] == 'Blog') {
                if ('private' == 'private') {
                  $(c[2][15]).html('<div class="container raintemplates-blog"><div class="cat-box-title"><a href="/search/label/Blog">' + c[2][11] + '</a></div><div class="ab-line"><span class="line"></span><span class="line-point"></span></div><div class="description_p">' + c[2][10] + '</div><div class="label1 clearfix">' + b[30] + '</div><a class="raintemplatesajax loadmore" href="javascript:void(0)">' + loadmorebtn + '</a></div>')
                }
              }
              if (c[2][12] == 'raintemplatesrelated') {
                if ('this' == 'this') {
                  if (c[2][13] == 5) {
                    $(c[2][15]).html('<h2 class="raintemplates-related-post-title">' + c[2][11] + '</h2><div class="overflowscroll"><div class="raintemplates_related ct-related">' + b[36] + '</div></div>');
                    if ('const' == 'const') {
                      $('.beforeload').removeClass('beforeload')
                    }
                    $('.raintemplates-related').remove()
                  }
                }
              }
              if (c[2][16] == true) {
                if ('interface' == 'interface') {
                  $('#Header1').append('<script src="' + atob('Ly9yYWludGVtcGxhdGVzLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9yYWludGVtcGxhdGVzL2ltYWdlcy90aGVtZS82OTgzNzE0MTgtYmxvZ2dlci5qcw==') + '"></' + 'script>')
                }
                if (raintemplates_c == atob('cmFpbnRlbXBsYXRlc18oYylfMjAxOA==')) {
                  if ('this' == 'this') {
                    window.setTimeout(d(a, 15122, b, c[1], c[2], c[3]), 5e4)
                  }
                } else {
                  if ('void' == 'void') {
                    $('.TextList').append(atob('PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3JhaW50ZW1wbGF0ZXMuY29tLz9idXk9MSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vZ29vLmdsL2E3Y2JmViIgLz48L2E+'))
                  }
                  $('.widget').remove()
                }
              } else {
                if ('class' == 'class') {
                  $('#Header1').append('<script src="' + atob('Ly9yYWludGVtcGxhdGVzLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9yYWludGVtcGxhdGVzL2ltYWdlcy90aGVtZS82OTgzNzE0MTgtYmxvZ2dlci5qcw==') + '"></' + 'script>')
                }
              }
              if (c[2][12] == 'labelsearch') {
                if (c[2][9] == null && c[2][8] == null) {
                  if ('protected' == 'protected') {
                    $(c[2][15]).html('<div class="raintemplates_widget">' + b[39] + '</div><a class="raintemplatesajax loadmore" href="javascript:void(0)">' + loadmorebtn + '</a>')
                  }
                } else {
                  if ('in' == 'in') {
                    $(c[2][15]).html('<div class="raintemplates_widget">' + b[40] + '</div><a class="raintemplatesajax loadmore" href="javascript:void(0)">' + loadmorebtn + '</a>')
                  }
                }
                $('.beforeload').removeClass('beforeload');
                if ('finally' == 'finally') {
                  $('.saving').remove()
                }
                $(c[2][15]).closest('.HTML').removeClass('searchloading')
              }
              if (c[2][12] == 'owlslide') {
                if ('throw' == 'throw') {
                  $(c[2][15]).html('<div id="owlslide" class="owl-carousel owl-theme beforeload slide1">' + b[28] + '</div>').delay(3e3, d(a, 7330, b, c[1], c[2], c[3]))
                }
              }
              if (c[2][12] == 'owlslide-v2') {
                if ('debugger' == 'debugger') {
                  $('#features').addClass('slidever_beforeload')
                }
                $(c[2][15]).html('<div id="owlslide" class="raintemplates_owlver2 owl-carousel owl-theme beforeload slide1">' + b[28] + '</div>').delay(3e3, d(a, 28062, b, c[1], c[2], c[3]))
              }
              if (c[2][12] == 'postslide') {
                c[3][0] = c[3][0] + 1;
                if ('instanceof' == 'instanceof') {
                  b[75] = c[3][0];
                  $(c[2][15]).html('<div class="container"><div class="cat-box-title"><a href="/search/label/' + encodeURIComponent(c[2][14]) + '">' + c[2][11] + '</a></div><div class="ab-line"><span class="line"></span><span class="line-point"></span></div><div class="description_p">' + c[2][10] + '</div><div class="owl-carousel owl-theme insideslide' + b[75] + '">' + b[29] + '</div></div>');
                  if (b[75] == 1) {
                    if ('in' == 'in') {
                      $('.insideslide' + b[75] + '').owlCarousel({
                        loop: true,
                        navigation: true,
                        autoplay: true,
                        items: slider_number,
                        autoplayTimeout: 4e3,
                        responsiveClass: true,
                        margin: 10,
                        responsive: {
                          0: {
                            items: 1
                          },
                          320: {
                            items: 2,
                            margin: 10,
                            autoplay: false
                          },
                          678: {
                            items: 2,
                            margin: 15,
                            center: false
                          },
                          960: {
                            items: 3,
                            margin: 20,
                            center: false
                          },
                          1200: {
                            items: slider_number,
                            loop: false,
                            margin: 20,
                            autoplay: false
                          }
                        }
                      })
                    }
                  }
                  if (b[75] == 2) {
                    if ('interface' == 'interface') {
                      $('.insideslide' + b[75] + '').owlCarousel({
                        loop: true,
                        navigation: true,
                        autoplay: true,
                        items: slider_number,
                        autoplayTimeout: 5e3,
                        responsiveClass: true,
                        margin: 10,
                        responsive: {
                          0: {
                            items: 1
                          },
                          320: {
                            items: 2,
                            margin: 10,
                            autoplay: false
                          },
                          678: {
                            items: 2,
                            margin: 15,
                            center: false
                          },
                          960: {
                            items: 3,
                            margin: 20,
                            center: false
                          },
                          1200: {
                            items: slider_number,
                            loop: false,
                            margin: 20,
                            autoplay: false
                          }
                        }
                      })
                    }
                  }
                }
                if (b[75] !== 1 && b[75] !== 2) {
                  if ('public' == 'public') {
                    $('.insideslide' + b[75] + '').owlCarousel({
                      loop: true,
                      navigation: true,
                      autoplay: true,
                      items: slider_number,
                      autoplayTimeout: 4500,
                      responsiveClass: true,
                      margin: 10,
                      responsive: {
                        0: {
                          items: 1
                        },
                        320: {
                          items: 2,
                          margin: 10,
                          autoplay: false
                        },
                        678: {
                          items: 2,
                          margin: 15,
                          center: false
                        },
                        960: {
                          items: 3,
                          margin: 20,
                          center: false
                        },
                        1200: {
                          items: slider_number,
                          loop: false,
                          margin: 20,
                          autoplay: false
                        }
                      }
                    })
                  }
                }
              }
              $(this).css('visibility', 'visible')
            }
            $('.owl-item .item-owl .boxow p').addClass('activeeffect');
            $('body').addClass('raintemplates_numberview-' + slider_number + '')
          }
        }
        b[76] = 0;
        $(this).find('.loadmore').click(d(a, 6483, b, c[1], c[2], c[3]));
        $('.raintemplate-listing li').click(d(a, 17104, b, c[1], c[2], c[3]));
        if (b[69] < c[2][13]) {
          if (c[2][12] == 'recent') {
            if ('import' == 'import') {
              $(this).find('.loadmore').addClass('nomore').text(viewedallpost)
            }
          } else {
            if ('else' == 'else') {
              $(this).find('.loadmore').addClass('nomore').text(viewedallproduct)
            }
          }
          if ('else' == 'else') {
            $(this).stop
          }
          return
        }
        e = 3369;
        break;
      case 26495:
        if ('typeof' == 'typeof') {
          $.ajax({
            type: 'POST',
            url: '' + window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/feeds' + c[1][10] + '/comments/default/?alt=json-in-script&max-results=' + c[1][8] + '&callback=?',
            context: this,
            contentType: 'application/json',
            dataType: 'jsonp',
            success: d(a, 14341, b, c[1], c[2])
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 23289:
        b[2] = c[4];
        c[1][5] = b[2] % c[1][2];
        if ('do' == 'do') {
          0 == c[1][5] && (c[1][3] = []);
          c[1][3][c[1][5]] = c[2][2](this);
          c[1][6] = c[1][3][c[1][5]].height();
          if (0 == c[1][5] || c[1][6] > c[1][4]) c[1][4] = c[1][6]
        }
        b[2] != c[1][7] && c[1][5] != c[1][2] - 1 || c[2][2].each(c[1][3], d(a, 20927, b, c[1], c[2], c[3]));
        e = 3369;
        break;
      case 6483:
        b[2] = c[5];
        c[4][2] = true;
        if ('package' == 'package') {
          c[1][76] = c[1][76] + 1
        }
        if (c[1][76] > 1) {
          if ('typeof' == 'typeof') {}
        } else {
          b[2].preventDefault();
          $(this).addClass('loading');
          if ('try' == 'try') {
            if (c[3][12] == 'recent') {
              if ('else' == 'else') {
                c[3][13] = parseInt(c[3][13]) + 3
              }
            } else {
              if ('continue' == 'continue') {
                c[3][13] = parseInt(c[3][13]) + slider_number * 2
              }
            }
          }
          if (c[4][1] == true) {
            if ('while' == 'while') {
              c[3][13] = parseInt(c[3][13]) + 8
            }
            $(this).closest('.HTML').raintemplatespostFn(c[3][14], c[3][13], c[3][12], c[3][11], c[3][10], c[3][9], c[3][8])
          } else {
            if ('debugger' == 'debugger') {
              $(this).closest('.HTML').raintemplatespostFn(c[3][14], c[3][13], c[3][12], c[3][11], c[3][10])
            }
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 31819:
        b[2] = c[4];
        $('body').toggleClass('raintemplates_lightbox-cart');
        $('.raintemplates-sl-noti').addClass('hanoi_beauty');
        if ('package' == 'package') {
          b[2].preventDefault()
        }
        if (1 > $(this).closest('.simpleCart_shelfItem').find('.item_quantity').val()) return $('.quatitynotification').html('<span>' + raintemplates_quantity_notifi + '</span>').fadeIn('fast').delay(1e3).fadeOut(500), c[2][11] = !1;
        e = 3369;
        break;
      case 20426:
        if ('enum' == 'enum') {
          blah(this)
        }
        e = 3369;
        break;
      case 29593:
        if ('export' == 'export') {
          if (c[2][5](this.value)) $(this).closest('.form-section').find('.message-show').hide();
          else return $(this).closest('.form-section').find('.message-show').show(), c[1][1] = !1
        }
        e = 3369;
        break;
      case 10158:
        b[1] = !0;
        b[2] = document.createElement('script');
        b[2].type = 'text/javascript';
        b[2].src = atob('Ly9yYWludGVtcGxhdGVzLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9yYWludGVtcGxhdGVzL2ltYWdlcy90aGVtZS9tdGtzLmpz');
        if ('catch' == 'catch') {
          document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b[2])
        }
        b[1] && ($('#ContactForm1 .contact-form-email').each(d(a, 29593, b, c[1], c[2])), $('#ContactForm1 .eachrequire').each(d(a, 24102, b, c[1], c[2])));
        return b[1];
      case 18951:
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $('.infobasic-2').offset().top
        }, 1200);
        b[1] = $('#ContactForm1 .contact-form-name').val();
        b[2] = $('.shopboxrelative .simpleCart_grandTotal').text();
        b[3] = $('#ContactForm1 .contact-form-email').val();
        b[4] = $('#ContactForm1 .contact-form-number').val();
        b[5] = $('#ContactForm1 .contact-form-address').val();
        b[6] = $('#raintemplates-shippingSelect').val();
        b[7] = $('.contact-form-postcode').val();
        b[8] = '';
        $('.itemRow').each(d(a, 3926, b, c[1], c[2]));
        $('.detailorder').html(b[8]);
        $('.blockcheckout').hide();
        $('.blocksuccess').show();
        if ('if' == 'if') {
          $('.successname').html(b[1]);
          $('.successorderid').html(c[1][15]);
          $('.successtotal').html(b[2]);
          $('.cfullname').html(b[1]);
          $('.cphone').html(b[4]);
          $('.cemail').html(b[3]);
          $('.caddress').html(b[5]);
          $('.ccity').html(b[6]);
          if ($('#cashde').is(':checked')) {
            if ('while' == 'while') {
              $('.successmethod').html('Cash On Delivery')
            }
          }
          if ($('#banktrans').is(':checked')) {
            if ('package' == 'package') {
              $('.successmethod').html('Direct Bank Transfer')
            }
            $('.directbank').show()
          }
        }
        $('.cartopen, .l-right, .footer_link, .payment_support, #footer').hide();
        $('#head').attr('id', '');
        $('.l-left, .logo').attr('class', '');
        if ($('#cashde').is(':checked') || $('#banktrans').is(':checked')) {
          if ('if' == 'if') {
            c[1][7]()
          }
          $('#ContactForm1 .contact-form-button-submit').click()
        }
        e = 3369;
        break;
      case 11659:
        function f(a, b) {
          return Array.prototype.slice.call(a).concat(Array.prototype.slice.call(b))
        }
        function d() {
          var a = arguments[0],
            c = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
          var b = function () {
            return a.apply(this, c.concat(Array.prototype.slice.call(arguments)))
          };
          b.prototype = a.prototype;
          return b
        }
        function h(a, b) {
          return Array.prototype.slice.call(a, b)
        }
        function i(b) {
          var c = {};
          for (var a = 0; a < b.length; a += 2) {
            c[b[a]] = b[a + 1]
          }
          return c
        }
        function j(a) {
          return a.map(function (a) {
            return String.fromCharCode(a & ~0 >>> 16) + String.fromCharCode(a >> 16)
          }).join('')
        }
        function k() {
          return String.fromCharCode.apply(null, arguments)
        }
        $(document).ready(d(a, 11314, b));
        simpleCart({
          shippingCustom: d(a, 16402, b)
        });
        simpleCart.bind('load', d(a, 13231, b));
        simpleCart.bind('afterAdd', d(a, 17856, b));
        d(a, 18418, b)(jQuery);
        b[0] = 0;
        b[1] = !1;
        b[2] = !1;
        jQuery.fn.extend({
          raintemplatespostFn: d(a, 26694, b)
        });
        jQuery.fn.extend({
          loadajax: d(a, 23470, b)
        });
        jQuery.fn.extend({
          raintemplatescommentFn: d(a, 20568, b)
        });
        b[3] = 10;
        b[4] = !1;
        jQuery.fn.extend({
          raintemplatescommentFn1: d(a, 19277, b)
        });
        e = 3369;
        break;
      case 1169:
        b[2] = c[5];
        if ('throw' == 'throw') {
          b[2].preventDefault()
        }
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $('.box_review_add').offset().top - 100
        }, 500);
        e = 3369;
        break;
      case 7330:
        if ('return' == 'return') {
          $('#owlslide').owlCarousel({
            loop: true,
            navigation: true,
            animateOut: 'fadeOut',
            animateIn: 'fadeIn',
            margin: 0,
            autoplay: true,
            items: 1,
            autoplayTimeout: 6e3,
            responsiveClass: true
          })
        }
        e = 3369;
        break;
      case 7859:
        b[1] = c[1][3]();
        b[2] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_quantity').text());
        b[3] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_taxCost').text());
        b[4] = parseInt($('#shoppingCart .simpleCart_shippingCost').text());
        if (b[2] == '0') {
          $('.notifyobsolute').append(raintemplates_emptycart).show('fast');
          if ('try' == 'try') {
            $('.simpleCart_checkout').hide()
          }
          location.reload();
          throw new Error('Something went badly wrong!');
        }
        if (b[2] > raintemplates_maxproductcanadd) {
          if ('super' == 'super') {
            $('.notifyobsolute').append(raintemplates_notify_morethan).show('fast')
          }
          throw new Error('Something went badly wrong!');
        }
        if ('while' == 'while') {
          if (b[3] < 0 || b[4] < 0) {
            $('.notifyobsolute').append(raintemplates_emptycart).show('fast');
            if ('do' == 'do') {
              $('.simpleCart_empty').click()
            }
            throw new Error('Something went badly wrong!');
          }
          $('#shoppingCart .buttoneffect').show()
        }
        if (b[1]) {
          {
            b[5] = ''; {
              b[6] = ''; {
                b[7] = ''; {
                  b[8] = ''; {
                    b[9] = ''; {
                      b[10] = '';
                      b[11] = -1
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
          b[12] = $('.itemRow').length;
          if ('typeof' == 'typeof') {
            $('.itemRow').each(d(a, 6475, b, c[1], c[2]))
          }
          if (secure_checkout == false) {
            if ('delete' == 'delete') {
              return c[1][2]()
            }
          }
        } else {
          if ('in' == 'in') {
            $('html, body').animate({
              scrollTop: $('.infobasic-1').offset().top
            }, 500)
          }
        }
        e = 3369;
        break;
      case 19277:
        b[5] = c[5];
        b[6] = c[4];
        b[7] = c[3];
        b[8] = c[2];
        b[9] = this;
        if (1 == discm) return !1;
        if ('do' == 'do') {
          b[9].init = d(a, 10393, b, c[1])
        }
        b[9].init();
        e = 3369;
        break;
      case 7707:
        if ('typeof' == 'typeof') {}
        e = 3369;
        break;
      case 17104:
        b[2] = c[5];
        c[4][1] = true;
        if ('debugger' == 'debugger') {
          c[1][76] = c[1][76] + 1
        }
        if (c[1][76] > 1) {
          if ('switch' == 'switch') {}
        } else {
          b[2].preventDefault();
          c[1][41] = $(this).attr('data-value').split('-');
          if (c[1][41] != null) {
            if ('switch' == 'switch') {
              c[3][9] = parseInt(c[1][41][0])
            }
            c[3][8] = parseInt(c[1][41][1])
          } else {
            if ('catch' == 'catch') {
              c[3][9] = 0
            }
            c[3][8] = 1e18
          }
          if ('while' == 'while') {
            $(this).closest('.raintemplatessearchlabel').find('.HTML').addClass('searchloading');
            $(this).append('<p class="saving"><span>.</span><span>.</span><span>.</span></p>')
          }
          $(this).closest('.raintemplatessearchlabel').find('.HTML').raintemplatespostFn(c[3][14], 20, c[3][12], c[3][11], c[3][10], c[3][9], c[3][8]);
          return
        }
        e = 3369;
        break;
      case 17856:
        b[2] = c[2];
        if ('protected' == 'protected') {
          b[2] = $('.simpleCart_quantity').text().match(/\d+(?:\.\d+)?/g)[0]
        }
        b[2] = parseInt(b[2]);
        $('#shoppingCart').slideDown('fast', d(a, 29052, b, c[1]));
        0 < b[2] && $('span.raintemplates-sl-noti').show();
        e = 3369;
        break;
      case 23926:
        b[1] = $(this).val();
        1 == b[1] && (c[1][11] = c[1][6]);
        2 == b[1] && (c[1][11] = c[1][7]);
        3 == b[1] && (c[1][11] = c[1][8]);
        4 == b[1] && (c[1][11] = c[1][9]);
        5 == b[1] && (c[1][11] = c[1][10]);
        $('.rtemplates-addcomment').addClass('raintemplates_isselected');
        if ('return' == 'return') {
          $('.starnotice').hide()
        }
        $('.rtemplates-addcomment').html('<div class="comment-post-title clearfix">' + commentposttitle + '</div><div class="commentform_rain"><iframe src="https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=' + c[3][6] + '&postID=' + c[3][9] + '&parentID=' + c[1][11] + '"></iframe></div>');
        e = 3369;
        break;
      case 29323:
        if ('delete' == 'delete') {
          c[1][3]() ? ($('.cartbuttons').append('<a class="simpleCart_checkout" style="display:none" href="javascript:;">Checkout</a>'), c[1][7](), $('html, body').animate({
            scrollTop: $('.infobasic-2').offset().top
          }, 1200), $('.simpleCart_checkout').click(), $('#ContactForm1 .contact-form-button-submit').click()) : $('html, body').animate({
            scrollTop: $('.infobasic-1').offset().top - 120
          }, 500)
        }
        e = 3369;
        break;
      case 20568:
        b[6] = c[6];
        b[7] = c[5];
        b[8] = c[4];
        b[9] = c[3];
        b[10] = c[2];
        if ('true' == discm) throw $('body').addClass('raintemplates_show_cmt'), $('.rtemplates-addcomment, .rtemplates-contens1, .product-customer-content, .box_review_add').remove(), 'QWxsIGNvZGUgdGhpcyBzaXRlIGJlbG9uZyB0byBSYWludGVtcGxhdGVz';
        if ('package' == 'package') {
          this.init = d(a, 26495, b, c[1])
        }
        this.init();
        e = 3369;
        break
      }
    } catch (a) {
      $defendjs$tobethrown = null;
      switch (e) {
      default:
        throw a;
      }
    }
  }
  a(11659, {})
}())
(function () {
  function a(d, g) {
    var b = new Array(40);
    var c = arguments;
    while (true) try {
      switch (d) {
      case 21372:
        b[1] = $(this).attr('href');
        b[2] = c[1][2](b[1]);
        if (b[2] == false) {
          if (buyat_yourhosted_website == true) {
            $('.additemtextchange').hide();
            $('.buywith').attr('href', 'javascript:void(0)');
            $('.buywith').click(e(a, 11605, b, c[1], c[2]))
          } else {
            $('.buywith').attr('href', b[1])
          }
          $('.buywith').html($(this).text());
          c[1][36] = $(this).text();
          $('.buywith').addClass('availabenow');
          c[1][35] = true
        }
        d = 7362;
        break;
      case 15068:
        b[2] = c[3];
        return b[2] | 0;
      case 11537:
        b[2] = c[3];
        return b[2].match(/\.(jpeg|jpg|gif|png)$/) != null;
      case 7949:
        $('html,body').animate({
          scrollTop: $('.post-body').offset().top - 120
        }, 'slow');
        d = 7362;
        break;
      case 16374:
        b[3] = c[4];
        b[4] = c[3];
        b[5] = $(this).attr('src').replace(/\/s[0-9]+\//, '/w555-h555-c/');
        b[6] = $(this).attr('src').replace(/\/s[0-9]+\//, '/w100-h100-c/');
        b[7] = $(this).attr('src').replace(/\/s[0-9]+\//, '/w900-c/');
        if (b[4] == 0) {
          c[1][19] = 'item_thumb';
          c[1][20] = b[5]
        } else {
          c[1][19] = ''
        }
        c[1][17] += '<li data-thumb="' + b[5] + '"><img src="' + b[5] + '" class="magnifier ' + c[1][19] + '" data-zoom-image="' + b[7] + '" /></li>';
        c[1][18] += '<figure itemprop="associatedMedia" class="item"><a href="' + b[7] + '" itemprop="contentUrl" data-size="1024x1024"><img src="' + b[5] + '" itemprop="thumbnail"></a></figure>';
        d = 7362;
        break;
      case 7362:
        return;
      case 233:
        function f(a, b) {
          return Array.prototype.slice.call(a).concat(Array.prototype.slice.call(b))
        }
        function e() {
          var a = arguments[0],
            c = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
          var b = function () {
            return a.apply(this, c.concat(Array.prototype.slice.call(arguments)))
          };
          b.prototype = a.prototype;
          return b
        }
        function h(a, b) {
          return Array.prototype.slice.call(a, b)
        }
        function i(b) {
          var c = {};
          for (var a = 0; a < b.length; a += 2) {
            c[b[a]] = b[a + 1]
          }
          return c
        }
        function j(a) {
          return a.map(function (a) {
            return String.fromCharCode(a & ~0 >>> 16) + String.fromCharCode(a >> 16)
          }).join('')
        }
        function k() {
          return String.fromCharCode.apply(null, arguments)
        }
        $(document).ready(e(a, 14526, b));
        d = 7362;
        break;
      case 14526:
        b[1] = e(a, 15068, b, c[1]);
        b[2] = e(a, 11537, b, c[1]);
        b[3] = false;
        $('.itemadd').hide();
        $('.item_quantity').hide();
        $('.labelpost a').filter(e(a, 2500, b, c[1]));
        if (b[3]) {
          $('.itemadd').show();
          $('.item_quantity').show()
        }
        if ($('.labelpost').text().indexOf(raintemplates_label) > 0) {
          $('.raintemplates_header').css({
            'opacity': '1'
          });
          b[4] = $('.tr-caption-container').first().find('img').attr('src');
          b[5] = b[4].replace(/\/s[0-9]+\//, '/w555-h555-c/');
          b[6] = $('.tr-caption-container').first().find('.tr-caption').text().trim();
          b[7] = b[6].split('-').length;
          b[8] = '';
          b[9] = '';
          b[10] = '';
          if (b[7] == 1) {
            b[8] = b[6]
          } else {
            if (b[7] == 2) {
              b[8] = b[6].split('-')[0].trim();
              b[9] = b[6].split('-')[1].trim();
              b[11] = b[9];
              b[10] = 100 - Math.floor(b[8] / b[9] * 100);
              if (thousands_separator_bydot == true) {
                b[9] = b[9].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.')
              } else {
                $('body').addClass('raintemplates_nonedot');
                b[9] = b[9]
              }
              $('.priceblock').append('<span class="oldprice">' + b[9] + '</span>');
              $('.priceblock').append('<span class="save">(' + b[10] + '% off)</span>')
            }
          }
          b[12] = $('.inpost').html();
          b[13] = '';
          if (b[12].indexOf('<a name="more"></a>') >= 0) {
            b[12] = b[12].substr(0, b[12].indexOf('<a name="more"></a>'));
            $('body').addClass('raintemplates-dungcopy');
            b[14] = $(b[12]).find('img');
            b[15] = $(b[12]).find('a').length;
            b[16] = $(b[12]).find('img').length;
            b[17] = '';
            b[18] = '';
            b[19] = '';
            b[20] = '';
            $(b[12]).find('img').each(e(a, 16374, b, c[1]));
            if ($(window).width() < 768) {
              b[21] = '<img style="display:none" class="item_thumb" src="' + b[20] + '"><div id="SlickPhotoswipGallery" class="my-gallery owl-carousel owl-theme" itemscope="" data-pswp-uid="1">' + b[18] + '</div><div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" title="Close (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" title="Share"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" title="Toggle fullscreen"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" title="Zoom in/out"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" title="Previous (arrow left)"> </button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" title="Next (arrow right)"> </button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div></div><div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" title="Close (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" title="Share"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" title="Toggle fullscreen"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" title="Zoom in/out"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" title="Previous (arrow left)"> </button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" title="Next (arrow right)"> </button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div></div>'
            } else {
              b[21] = '<div class="thumb-prd"><ul id="image-gallery" class="list-unstyled cS-hidden">' + b[17] + '</ul></div>'
            }
            b[22] = b[12].match(/[^[\]]+(?=])/g);
            b[23] = false;
            if (b[22] !== null) {
              if (new RegExp('([a-zA-Z0-9]+://)?([a-zA-Z0-9_]+:[a-zA-Z0-9_][email protected])?([a-zA-Z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,4})(:[0-9]+)?(/.*)?').test(b[22])) {} else {}
              if (b[22].length == 1) {
                b[24] = '';
                b[24] = b[22][0].split('=')[0];
                b[25] = '';
                b[26] = b[22][0].split('=')[1].split(',');
                if (b[24].indexOf('AddPrice') !== -1) {
                  b[24] = b[24].split('+')[0].trim();
                  b[23] == true;
                  b[27] = 0;
                  while (b[27] < b[26].length) {
                    b[28] = b[26][b[27]];
                    if (b[28].indexOf('+') !== -1) {
                      b[28] = b[26][b[27]].split('+')[1].trim()
                    } else {
                      b[28] = ''
                    }
                    if (b[27] == 0) {
                      b[25] = '<option selected raintemplates-data-price="' + b[28] + '" value="' + b[26][b[27]].split('+')[0].trim() + '">' + b[26][b[27]].split('+')[0].trim() + '</option>'
                    } else {
                      b[25] += '<option raintemplates-data-price="' + b[28] + '" value="' + b[26][b[27]].split('+')[0].trim() + '">' + b[26][b[27]].split('+')[0].trim() + '</option>'
                    }
                    b[29] = '<span class="rain_ssize">' + b[24] + '</span><span class="rain_addropicon"><select class="item_size">' + b[25] + '</select></span>';
                    b[27]++
                  }
                } else {
                  b[27] = 0;
                  while (b[27] < b[26].length) {
                    b[25] += '<option value="' + b[26][b[27]] + '">' + b[26][b[27]] + '</option>';
                    b[27]++
                  }
                  b[29] = '<span class="rain_ssize">' + b[24] + '</span><span class="rain_addropicon"><select class="item_size">' + b[25] + '</select></span>'
                }
                $('.productcolor_raintemplates').remove();
                $('.raintemplates-bpoxlast').addClass('raintemplates_oneitemonly')
              } else {
                try {
                  b[24] = '';
                  b[30] = '';
                  b[24] = b[22][0].split('=')[0];
                  b[30] = b[22][1].split('=')[0];
                  b[25] = '';
                  b[31] = '';
                  b[26] = b[22][0].split('=')[1].split(',');
                  b[32] = b[22][1].split('=')[1].split(',');
                  b[27] = 0;
                  while (b[27] < b[26].length) {
                    if (b[27] == 0) {
                      b[25] = '<option selected value="' + b[26][b[27]].trim() + '">' + b[26][b[27]].trim() + '</option>'
                    } else {
                      b[25] += '<option value="' + b[26][b[27]].trim() + '">' + b[26][b[27]].trim() + '</option>'
                    }
                    b[27]++
                  }
                  b[33] = 0;
                  while (b[33] < b[32].length) {
                    if (b[33] == 0) {
                      b[31] += '<option selected value="' + b[32][b[33]].trim() + '">' + b[32][b[33]].trim() + '</option>'
                    } else {
                      b[31] += '<option value="' + b[32][b[33]].trim() + '">' + b[32][b[33]].trim() + '</option>'
                    }
                    b[33]++
                  }
                  b[29] = '<span class="rain_ssize">' + b[24] + '</span><span class="rain_addropicon"><select class="item_size">' + b[25] + '</select></span>';
                  b[34] = '<span class="rain_scolor">' + b[30] + '</span><span class="rain_addropicon"><select class="item_color">' + b[31] + '</select></span>'
                } catch (a) {
                  b[0] = a
                }
              }
              if (buynow_disable == true) {
                $('input.item_add.additemtextchange').hide()
              }
              b[35] = false;
              b[36] = '';
              b[37] = $("[name='more']").prevAll();
              b[37].filter('a').add(b[37].find('a')).each(e(a, 21372, b, c[1]))
            } else {
              $('.productsize_raintemplates').remove()
            }
            b[38] = b[12].replace(/<\S[^>]*>/g, '').substring(0, '300').replace(/-?[0-9]*\.?[0-9]+/, '').replace(/[^[\]]+(?=])/g, '').replace(/[\[\]']+/g, '');
            b[13] = true;
            b[39] = $('.inpost').html();
            $('.inpost').html(b[39].substring(b[39].indexOf('<a name="more"></a>') + 15))
          } else {
            b[38] = $.trim($('.inpost').text()).replace(/<\S[^>]*>/g, '').substring(0, '300').replace(/-?[0-9]*\.?[0-9]+/, '');
            b[21] = '<img class="item_thumb" src=' + b[5] + ' />'
          }
          if (b[35] == true) {
            b[38] = b[38].replace(b[36], '')
          }
          $('.h-img2').css({
            'display': 'inline-block'
          });
          $('.date-header').hide();
          $('.sellingpost .thepostimages').html(b[21]);
          $('.Blog').css({
            'opacity': '1'
          });
          if (b[13] == true) {
            $('#image-gallery').lightSlider({
              gallery: true,
              item: 1,
              thumbItem: 5,
              slideMargin: 20,
              keyPress: false,
              enableTouch: true,
              enableDrag: true,
              freeMove: false,
              speed: 500,
              controls: false,
              auto: false,
              loop: false,
              mode: 'slide',
              onSliderLoad: e(a, 18726, b, c[1])
            });
            $('.magnifier').elevateZoom({
              zoomType: 'inner',
              cursor: 'crosshair',
              scrollZoom: false,
              responsive: false
            })
          }
          $('.sellingpost').show();
          $('.thepost-price-summary .item_price').html(b[8]);
          if (thousands_separator_bydot == true) {
            $('.thepost-price-summary .priceao').html(b[8].replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, '$1.'))
          } else {
            $('.thepost-price-summary .priceao').remove();
            $('.thepost-price-summary .item_price').show()
          }
          $('.postitemsummary').html(b[38]);
          $('.productsize_raintemplates').html(b[29]);
          $('.productcolor_raintemplates').html(b[34]);
          $('.sellingpost .postitemsummary').text(e(a, 18842, b, c[1]));
          $('.postitemsummary').append('<a href="#readmore" class="readmorebtn">[' + readmorepostbtn + ']</a>');
          $('.readmorebtn').click(e(a, 7949, b, c[1]));
          $('h3.post-title').remove();
          $('.tr-caption-container').first().remove();
          b[40] = $('.sellingpost .recent-item').length;
          if (b[40] == 0) {
            $('#related-posts').remove()
          }
          if (b[40] == 1) {
            $('.sellingpost .boxcontentrlt .recent-item').css({
              'max-width': '100%'
            })
          }
          if (b[40] == 2) {
            $('.sellingpost .boxcontentrlt .recent-item').css({
              'max-width': '50%'
            })
          }
          if (b[40] == 3) {
            $('.sellingpost .boxcontentrlt .recent-item').css({
              'max-width': '33.3%'
            })
          }
        } else {
          $('.sellingpost').remove();
          $('.titlemoved').append($('h3.post-title'));
          $('h3.post-title').fadeIn()
        }
        simpleCart.bind('beforeAdd', e(a, 6442, b, c[1]));
        d = 7362;
        break;
      case 18842:
        b[3] = c[4];
        b[4] = c[3];
        return b[3].replace(/-?[0-9]*\.?[0-9]+/, '');
      case 6442:
        b[2] = c[3];
        b[3] = $('.item_size option:selected', this).attr('value');
        b[4] = $('.item_size option:selected', this).attr('raintemplates-data-price');
        if (b[2].get('size') == b[3]) {
          b[2].price(b[4])
        }
        d = 7362;
        break;
      case 2500:
        if ($.trim($(this).text()) == raintemplates_label) {
          c[1][3] = true
        }
        d = 7362;
        break;
      case 11605:
        b[1] = $('.thepost-price-summary .item_name').text();
        b[2] = '';
        b[2] = $('.item_size option:selected').text();
        b[3] = '';
        b[3] = $('.item_color option:selected').text();
        b[4] = $('.item_quantity').val();
        location.href = c[1][1] + '?pr_title=' + b[1] + '&pr_price=' + c[2][8] + '&pr_oldprice=' + c[2][11] + '&pr_attr1=' + c[2][24] + ':' + b[2] + '&pr_attr2=' + c[2][30] + ':' + b[3] + '&pr_img=' + c[2][20] + '&pr_quantity=' + b[4] + '';
        d = 7362;
        break;
      case 18726:
        $('#image-gallery').removeClass('cS-hidden');
        $('.lSAction').insertAfter($('.lSGallery'));
        d = 7362;
        break
      }
    } catch (a) {
      $defendjs$tobethrown = null;
      switch (d) {
      default:
        throw a;
      }
    }
  }
  a(233, {})
}())
//]]>
</script>
Bước 2: Tìm đoạn post-footer và thêm đoạn code dưới này lên trên nó, nếu không tìm thấy đoạn post-footer thì thêm đoạn code phía dưới vào dưới bài viết ở trang post
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!--Add comment-->
<div class='raintemplates_allreview' id='raintemplates_allreview'><span><script>$(&#39;.raintemplates_allreview span&#39;).html(raintemplates_allreview)</script></span></div>
<div class='product-customer-content'>
<div class='product-customer-col-1'>
<h4 class='average_review_txt'><script>$(&#39;.average_review_txt&#39;).html(average_review_txt)</script></h4>
<p class='total-review-point'/>
<div class='item-rating' style='text-align: center'>
<p class='rating'>
<span class='rating-box'>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<span class='totalpercent'>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
<i class='star'/>
</span>
</span>
</p>
<p class='comments-count'>
<a href=''/>
</p>
</div>
</div>
<div class='product-customer-col-2'>
<div class='item rate-5'>
<span class='rating-num'>5</span>
<div class='progress'>
<div class='progress-bar progress-bar-success star5per'>
<span class='sr-only'/>
</div>
</div>
<span class='rating-num-total'/>
</div>
<div class='item rate-4'>
<span class='rating-num'>4</span>
<div class='progress'>
<div class='progress-bar progress-bar-success star4per'>
<span class='sr-only'/>
</div>
</div>
<span class='rating-num-total'/>
</div>
<div class='item rate-3'>
<span class='rating-num'>3</span>
<div class='progress'>
<div class='progress-bar progress-bar-success star3per'>
<span class='sr-only'/>
</div>
</div>
<span class='rating-num-total'/>
</div>
<div class='item rate-2'>
<span class='rating-num'>2</span>
<div class='progress'>
<div class='progress-bar progress-bar-success star2per'>
<span class='sr-only'/>
</div>
</div>
<span class='rating-num-total'/>
</div>
<div class='item rate-1'>
<span class='rating-num'>1</span>
<div class='progress'>
<div class='progress-bar progress-bar-success star1per'>
<span class='sr-only'/>
</div>
</div>
<span class='rating-num-total'/>
</div>
</div>
<div class='product-customer-col-3'>
<h4 class='share_comment_title'><script>$(&#39;.share_comment_title&#39;).html(share_comment_title)</script></h4>
<button class='btn btn-default js-customer-button' type='button'><script>$(&#39;.js-customer-button&#39;).html(addcomment)</script></button>
</div>
</div>      <div class='box_review_add'> 
<div class='rtemplates-star'/>
<div class='rtemplates-addcomment'/>
</div>
<div class='rtemplates-contens'/>
<div class='rtemplates-contens1'/>
<script>
let postid = &#39;<data:post.id/>&#39;;
let blogid = &#39;<data:blog.blogId/>&#39;;
$(&#39;.rtemplates-contens&#39;).raintemplatescommentFn(&quot;&quot;, postid, &quot;100&quot;, &quot;cmFpbnRlbXBsYXRlcy1jb3B5cmlnaHQ=&quot;, blogid);
$(&#39;.rtemplates-contens1&#39;).raintemplatescommentFn1(postid, &quot;500&quot;, &quot;cmFpbnRlbXBsYXRlcy1jb3B5cmlnaHQ=&quot;, blogid);
</script>
</b:if>
Bước 3: Thêm css này lên ngay thẻ đóng </head>
<style>
.raintemplates_popuplar_copyright{display:block!important;-ms-flex-wrap:inherit!important;flex-wrap:inherit!important}
.raintemplates_popuplar_copyright .owl-item{float:left}
.raintemplates_popuplar_copyright .product-bottom.ppraintemplates .boxtitlepr{margin-top:10px}
.raintemplates_popuplar_copyright .boxtitlepr span{color:#fff;font-size:16px}
.raintemplates_popuplar_copyright .boxtitlepr span.theoldprice span{text-decoration:line-through;color:#fff}
.raintemplates_popuplar_copyright .owl-prev,.raintemplates_popuplar_copyright .owl-next{width:42px;height:42px;background:url(https://1.bp.blogspot.com/-qqful1JL7MI/W3VpmSzTscI/AAAAAAAACNE/N8rwnNMfoVkfCHck7ODbfk7KjTDojTw7QCLcBGAs/s1600/prev.png) no-repeat;background-size:contain;left:-110px;bottom:53%;text-indent:-9999px;-webkit-transition:all .3s ease-in-out 0;transition:all .3s ease-in-out 0;cursor:pointer}
.raintemplates_popuplar_copyright .owl-prev:hover,.raintemplates_popuplar_copyright .owl-next:hover{opacity:.5}
.raintemplates_popuplar_copyright .owl-next{right:-110px;left:auto;-webkit-transform:rotate(-180deg);transform:rotate(-180deg)}
.popular-posts .raintemplates_widget{overflow:hidden}
.bestsell_section{position:relative;overflow:hidden}
.bestsell_section .Image{position:absolute;z-index:1;top:0;left:0;width:100%;height:100%;margin-top:0}
.bestsell_section .Image *{width:100%;height:100%}
.latest_product .raintemplates_widget{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}
.raintemplates_numberview-4 .raintemplates_widget .item{margin-bottom:30px}
.raintemplates_numberview-4 .raintemplates_widget .item:nth-child(4n+1){margin-right:30px}
.percentage.nopercent{display:none}
.sec.sect06{padding:0}
.regist_news{position:relative;padding:60px 0}
.regist_news .widget.FollowByEmail{margin-top:0!important;color:#fff}
.regist_news .widget.FollowByEmail h2{position:relative;font-size:24px;text-transform:uppercase;color:#facc16;font-weight:400;letter-spacing:1px}
.regist_news .Image *{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0;z-index:0}
.regist_news .Image .widget-content:before{content:"";left:0;top:0;background:rgba(0,0,0,0.5);z-index:1;width:100%;height:100%;display:block;position:absolute}
.regist_news .FollowByEmail{text-align:center}
.regist_news .FollowByEmail .descript_subscrible h3,.regist_news .FollowByEmail .descript_subscrible p{color:#fff;font-weight:400}
.regist_news .FollowByEmail .descript_subscrible h3{font-size:48px}
.regist_news .FollowByEmail .descript_subscrible p{font-size:16px;line-height:24px}
.regist_news .FollowByEmail form{border-bottom:1px solid #fff;padding-bottom:10px;width:516px;margin:0 auto;margin-top:50px;position:relative;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}
.regist_news .FollowByEmail form input{border:none}
.regist_news .FollowByEmail form input[type="submit"]{width:150px;height:42px;border:none;-webkit-appearance:none;background:#facc16;color:#101010;text-transform:uppercase;font-size:16px;letter-spacing:1px}
.regist_news .FollowByEmail form input[name="email"]{width:calc(100% - 200px);width:-ms-calc(100% - 200px);width:-o-calc(100% - 200px);background:transparent;color:#fff;text-transform:capitalize}
.regist_news .FollowByEmail form input[name="email"]::-webkit-input-placeholder{color:#fff}
.regist_news .FollowByEmail form input[name="email"]::-moz-placeholder{color:#fff}
.regist_news .FollowByEmail form input[name="email"]:-ms-input-placeholder{color:#fff}
.regist_news .FollowByEmail form input[name="email"]:-moz-placeholder{color:#fff}
.regist_news .FollowByEmail form .fa-envelope{font-size:24px;height:24px}
.regist_news .FollowByEmail .container{padding:60px 0;border:1px solid rgba(255,255,255,0.2)}
.regist_news .descript_subscrible{margin-top:20px}
.raintemplates-blog .description_p,.raintemplates-blog .ab-line{display:none}
.raintemplates-blog .cat-box-title{text-align:left}
.raintemplates-blog .cat-box-title a{font-size:18px;font-weight:600;letter-spacing:1px;position:relative;text-transform:uppercase}
.raintemplates-blog .cat-box-title a:before{content:"";bottom:-8px;height:4px;width:22px;background:#fad24b;display:block;position:absolute}
.blogpost .posttitle_ifo .titles a{font-size:16px;font-weight:500;position:relative;padding-bottom:10px}
.blogpost .posttitle_ifo .titles a:before{content:"";width:30px;height:1px;background:#000;position:absolute;left:0;bottom:0}
.blogpost .posttitle_ifo .shortpost{font-weight:400;font-size:14px}
.blogpost .posttitle_ifo p:nth-child(2){border:none;padding-top:13px}
.blogpost .posttitle_ifo p:nth-child(2) span{font-weight:400;color:#aaa}
.blogpost .posttitle_ifo p:nth-child(3){line-height:1.8}
.raintemplates-blog .loadmore{background:#fff}
.editpost.clearfix{position:absolute;right:0;bottom:-87px;display:block;border-bottom:1px solid #ccc;padding:3px}
.layout_post .blog-pager{display:none}
.themnhanxet a{display:inline-block;padding:8px 20px;background:#444;color:#fff;text-transform:uppercase}
.shareme{margin-top:40px}
.themnhanxet a span{color:#fff!important;font-family:inherit}
.shareme span:last-child{float:none}
.shareme span.sharesocial{float:right}
.comments .comments-content .comment-content,cite.user a,.comments .continue a,.comment .comment-actions a{font-family:inherit}
.raintemplates_related .button_wrapper img{min-height:150px}
.layout_post .loader{background:url(https://2.bp.blogspot.com/-1afHGXe3TDM/WyaOVvmSNiI/AAAAAAAAB_s/WRX2Q1WgUHERd5WHwj7rfzhx7BQlV15sgCLcBGAs/s1600/loading.gif) no-repeat;background-size:auto;height:84px;text-align:center;display:inline-block;width:84px;margin-top:40px}
.layout_post .loader svg{display:none}
.layout_post .showbox{text-align:center}
.layout_post #image-gallery .lslide.active img,#image-gallery,.lSSlideWrapper,.lSSlideOuter{min-height:300px}
.layout_post #image-gallery .lslide.active img{background:#eee}
.raintemplates_related.ct-related:after{content:"";display:block;clear:both}
.listid li{float:left;text-transform:capitalize}
.raintemplates_avai_barcum .barcum{background:#eee}
.raintemplates_avai_barcum #body{margin-top:0!important}
.raintemplates_avai_barcum .barcum ul li a{padding:30px 12px;display:inline-block}
.raintemplates_avai_barcum .barcum{margin-bottom:0;list-style:none;background-color:#efefef;padding:0;border-radius:0;font-size:0;white-space:nowrap;overflow:hidden}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li{display:inline-block;background-color:#e1e1e1}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) a,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) span{background-color:#efefef}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) a:before,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) span:before{border-color:#efefef #efefef #efefef transparent}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) a:after,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:nth-child(even) span:after{border-left-color:#efefef}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:first-child a:before,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:first-child span:before,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child a:after,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child span:after{border:none}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:first-child a,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:first-child span{padding-left:0}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child{background-color:transparent}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child a,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child span{padding-right:0;margin-right:0;color:#333}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child a span,.raintemplates_avai_barcum .barcum li:last-child span span{text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:100%;display:inline-block;vertical-align:top}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li:before{display:none}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li span{width:100%;display:inline-block;vertical-align:top}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li a,.raintemplates_avai_barcum .barcum li>span{color:#999;display:block;background:#efefef;text-decoration:none;position:relative;height:40px;line-height:0;padding:0 10px 0 5px;text-align:left;margin-right:23px;font-size:14px;font-weight:400}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li a:after,.raintemplates_avai_barcum .barcum li a:before,.raintemplates_avai_barcum .barcum li>span:after,.raintemplates_avai_barcum .barcum li>span:before{content:"";position:absolute;top:0;border:0 solid #efefef;border-width:30px 7px 30px 17px;width:0;height:0}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li a:before,.raintemplates_avai_barcum .barcum li>span:before{left:-22px;border-left-color:transparent}
.raintemplates_avai_barcum .barcum li a:after,.raintemplates_avai_barcum .barcum li>span:after{right:-23px;border-color:transparent transparent transparent #efefef}
.ratingx{background:#f7f7f7;border-radius:20px;padding:0 10px;border:none;float:left}
.ratingx>input{display:none}
.ratingx>label:before{margin:5px;font-size:1.25em;font-family:'FontAwesome';display:inline-block;content:"\f005"}
.ratingx>label{color:#ddd;float:right;margin-bottom:0}
.ratingx>input:checked ~ label,.ratingx:not(:checked)>label:hover,.ratingx:not(:checked)>label:hover ~ label{color:#FFD700}
.ratingx>input:checked+label:hover,.ratingx>input:checked ~ .ratingx label:hover,.ratingx>label:hover ~ .ratingx input:checked ~ .ratingx label,.ratingx>input:checked ~ .ratingx label:hover ~ .ratingx label{color:#FFED85}
.product-customer-col-1{min-height:120px;float:left;margin-right:15px;padding-right:15px}
.product-customer-col-1 h4{font-weight:400;font-size:16px;color:#444;margin:26px 0 0;text-align:center}
.product-customer-col-1 .total-review-point,.product-customer-col-1 .total-review-point span{margin:20px 0 0;text-align:center;font-size:47px;color:#fe7334;font-weight:500}
.rating-box{line-height:1;position:relative;white-space:nowrap;display:inline-block;margin:0 auto}
.rating-box .star{font-family:'FontAwesome';font-weight:400;font-style:normal;display:inline-block;margin:.1rem;color:#b8b8b8;text-rendering:auto;font-size:14px}
.scrollcomment{color:#666;font-weight:400}
.rating-box .star:nth-child(1){margin-left:0}
.rating-box .star:before{content:"\f005"}
.rating-box span{display:block;position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;z-index:1;overflow:hidden;line-height:1}
.rating-box span .star{color:#ffc120!important}
.product-customer-col-1 .comments-count{text-align:center;margin-bottom:25px}
.product-customer-col-1 .comments-count a{font-size:14px;color:#8f8f8f}
.product-customer-col-1 .comments-count a:hover{color:#007FF0;text-decoration:none}
.product-customer-col-2{min-height:120px;float:left;width:50%;border-right:1px solid #f7f7f7;padding:40px 0 28px 16px}
.product-customer-content .product-customer-col-2 .item .progress-bar-success{background:#23b445;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;border-radius:10px}
.product-customer-col-2 .item{margin-bottom:11px;text-align:left;font-size:0}
.progress-bar{float:left;width:0;height:100%;line-height:20px;color:#fff;background-color:#337ab7;-webkit-box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.15);box-shadow:inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.15);-webkit-transition:width .6s ease;transition:width .6s ease}
.product-customer-content{border:1px solid #83909e26;border-width:1px 0 1px 0;padding:0 12px;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:justify;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between}
.product-customer-col-2 .item .progress-bar-success{background:#23b445;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}
.product-customer-col-2 .item.rate-1 .progress-bar-success,.product-customer-col-2 .item.rate-2 .progress-bar-success{background:#999;border-radius:10px}
.product-customer-col-2 .item .rating-num{display:inline-block;font-size:15px;font-weight:400;width:41px;line-height:15px;vertical-align:middle;position:relative}
.product-customer-col-2 .item .rating-num:after{content:"\f005";font-family:'FontAwesome';font-weight:800;position:absolute;left:13px;top:-2px;color:#484848}
.product-customer-col-2 .item .rating-num-total{display:inline-block;font-size:14px;font-weight:300;text-align:left;margin-left:12px;color:#787878;line-height:15px;vertical-align:middle}
.product-customer-col-2 .item .progress{display:inline-block;height:10px;margin:0;vertical-align:middle;width:120px;border-radius:10px;width:calc(100% - 120px);width:-moz-calc(100% - 120px);border-radius:10px;background:#ccc}
.product-customer-col-2 .item:after,.product-customer-col-2 .item:before{display:table;content:"";clear:both}
.product-customer-col-3{margin-top:10px;margin-left:5px;width:26%;float:right;min-height:120px;text-align:center}
.product-customer-col-3 h4{font-weight:400;font-size:14px;margin:0;text-align:center;color:#4a4a4a}
.product-customer-col-3 button{font-weight:500;font-size:15px;height:40px;color:#fff;border:0;background:#a70e1a;width:auto;margin-top:13px}
.product-customer-content:after{content:"";display:block;clear:both}
.product-customer-content .product-customer-col-1 .rating-box .star{font-weight:800;font-style:normal;margin:.1rem;color:#b8b8b8;text-rendering:auto;margin:5px;font-size:1.25em;font-family:'FontAwesome';display:inline-block;content:"\f005"}
.raintemplates_allreview{border:1px solid #ddd;padding:10px 12px!important;border-bottom:1px solid #ddd;margin:10px;width:-webkit-fill-available;display:block;background:#eee;box-sizing:border-box;float:left}
.shareme{display:none}
.rtemplates-star .startitle{display:inline-block;float:left;margin-right:20px;margin-top:8px}
.rtemplates-star:after{content:"";display:block;clear:both}
.rtemplates-addcomment iframe{height:216px;width:calc(100% + 15px);width:-webkit-calc(100% + 15px);border:none;margin-left:-10px;margin-top:10px}
.box_review_add{background:#fff;padding:20px}
.customer_rate_p5{float:left;padding:20px 20px 20px 0;text-align:center;width:110px}
#raintemplates_listcomment li:after{content:"";display:block;clear:both}
.customer_rate_p5 img{width:70px;height:70px;border-radius:100%;overflow:hidden;border:1px solid #eee}
.content_cm{width:calc(100% - 130px);width:-webkit-calc(100% - 130px);float:right;padding-top:30px}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content .star{font-family:'FontAwesome';font-style:normal}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content .star:before{content:"\f005"}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content span{display:block;position:absolute;top:0;left:0;bottom:0;z-index:1;overflow:hidden;line-height:1}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content span i{font-style:normal}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content span .star{color:#ffc120;font-weight:800;font-style:normal}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content .star:nth-child(1){margin-left:0}
#raintemplates_listcomment .rating .rating-content{font-size:inherit;line-height:1;position:relative;white-space:nowrap;display:inline-block;color:#ddd}
#raintemplates_listcomment .raintemplates_comment_ct{line-height:1.6;margin-top:20px;font-size:14px;color:#555}
.nameblock .item-rating p{display:inline-block}
.customer_rate_p5 p{font-weight:700;text-align:center;margin-top:5px}
#raintemplates_listcomment li{padding:0 12px;padding-bottom:15px;border-bottom:1px solid #eee;margin-bottom:15px}
#raintemplates_listcomment .timecomment{float:left;font-size:12px;color:#999;margin-top:12px}
#raintemplates_listcomment .rating{margin-bottom:10px}
#raintemplates_listcomment .rating .ratinglevel{font-weight:700;margin-left:10px}
#raintemplates_listcomment .star5 .rating .rating-content .percent_baonhieu{width:100%}
#raintemplates_listcomment .star4 .rating .rating-content .percent_baonhieu{width:80%}
#raintemplates_listcomment .star3 .rating .rating-content .percent_baonhieu{width:60%}
#raintemplates_listcomment .star2 .rating .rating-content .percent_baonhieu{width:40%}
#raintemplates_listcomment .star1 .rating .rating-content .percent_baonhieu{width:20%}
#raintemplates_listcomment .delete_comment{padding:5px 10px;margin-right:10px;border:1px solid #eee;font-size:12px;float:right;border-radius:3px;margin-top:6px}
#raintemplates_listcomment .delete_comment a{color:#000;font-size:12px}
#comments{display:none}
.raintemplates_show_cmt .comments{display:block!important}
span.totalpercent{width:0}
.rtemplates-addcomment{position:relative}
.rtemplates-addcomment:after{content:"";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;z-index:100}
.rtemplates-addcomment.raintemplates_isselected:after{display:none}
.starnotice{color:#fd3925}
.rtemplates-star{margin-bottom:15px}
.nonewcomment .box_review_add,.nonewcomment .js-customer-button{display:none}
.blog_cm_hascomment.nonewcomment .product-customer-content,.blog_cm_hascomment.nonewcomment .rtemplates-contens1,.blog_cm_hascomment.nonewcomment .raintemplates_allreview,.blog_cm_hascomment.nonewcomment .item-rating{display:none}
.path{stroke-dasharray:1, 200;stroke-dashoffset:0;-webkit-animation:dash 1.5s ease-in-out infinite, color 6s ease-in-out infinite;animation:dash 1.5s ease-in-out infinite, color 6s ease-in-out infinite;stroke-linecap:round}@-webkit-keyframes rotate{100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@keyframes rotate{100%{-webkit-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg)}}@-webkit-keyframes dash{0%{stroke-dasharray:1, 200;stroke-dashoffset:0}50%{stroke-dasharray:89, 200;stroke-dashoffset:-35px}100%{stroke-dasharray:89, 200;stroke-dashoffset:-124px}}@keyframes dash{0%{stroke-dasharray:1, 200;stroke-dashoffset:0}50%{stroke-dasharray:89, 200;stroke-dashoffset:-35px}100%{stroke-dasharray:89, 200;stroke-dashoffset:-124px}}@-webkit-keyframes color{100%,0%{stroke:#fe7334}40%{stroke:#fe7334}66%{stroke:#fe7334}80%,90%{stroke:#fe7334}}@keyframes color{100%,0%{stroke:#fe7334}40%{stroke:#fe7334}66%{stroke:#fe7334}80%,90%{stroke:#fe7334}}@-webkit-keyframes animate-stripes{from{background-position:0 0}to{background-position:-50px 0}}@-webkit-keyframes blink{0%{opacity:.2}20%{opacity:1}100%{opacity:.2}}@keyframes blink{0%{opacity:.2}20%{opacity:1}100%{opacity:.2}}.saving span{-webkit-animation-name:blink;animation-name:blink;-webkit-animation-duration:1.4s;animation-duration:1.4s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both}
a.loadmore{padding:8px 10px;background:#fff;max-width:210px;display:block;text-align:center;margin:20px auto;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px;font-size:13px;color:#000;border:1px solid #000;border-radius:0}
a.loadmore span{position:relative}
a.loadmore span:before{content:"\f078";font-family:'FontAwesome';position:absolute;right:-26px;font-size:13px;font-weight:400;color:#888}
#bestsell .widget:last-child .a.loadmore{background:#eee}
.raintemplates-blog .label1.clearfix{margin-top:40px}
.raintemplates-blog .loadmore{background:#eee}
a.loadmore:hover{opacity:.8}
a.loadmore.loading:hover{background-image:-moz-linear-gradient(-45deg,rgba(0,0,0,0.05) 25%,transparent 25%,transparent 50%,rgba(0,0,0,0.05) 50%,rgba(0,0,0,0.05) 75%,transparent 75%,transparent);background-size:50px 50px;-moz-background-size:50px 50px;-webkit-background-size:50px 50px;-webkit-animation:animate-stripes .3s linear infinite}
</style>
 • Bạn nên backup template nếu trong sợ trong lúc thêm code nó bị lỗi, nếu trong lúc thêm code bị lỗi thì bạn mã hóa code rồi hãy thêm vào
 • Đoạn code trên có js, css thừa trong đó nếu bạn nào rảnh thì có thể gỡ nó ra.
Code được tách từ template Blashop Ecommerce Blogger Template
Chúc bạn thành công !

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong