Tạo bài đăng nổi bật ngẫu nhiên cho trang blog của mình

Tài liệu
Tạo bài đăng nổi bật ngẫu nhiên cho trang blog của mình
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, theo yêu cầu của Đức Huy Blog thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn 1 code chạy bài đăng nổi bật. Code này mình lấy từ Blog Siin Group.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM :

Chỉ cần 1 bước thực hiện là đã tạo được bài đăng nổi bật ngẫu nhiên rồi. Vào Dashboard blog và thêm đoạn code bên dưới lên trên xuống dưới phần header.
<style>
.col-6{width:37.5%;float:left;position:relative;min-height:1px;padding-left:6px;padding-right:6px}
.b-sidebar-top{margin:24px 0;background-color:#fff;-webkit-box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(26,26,26,.1);box-shadow:0 1px 3px 0 rgba(26,26,26,.1);border-radius:3px}
.b-sidebar-top-inner{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item{-ms-flex:1;flex:1 1;position:relative;padding:12px 6px}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .thumbnail{width:100%;height:117px;display:block;position:relative;object-fit:cover;background-size:cover;background-position:center;background-repeat:no-repeat;border-radius:3px;margin-bottom:8px;-webkit-transition:all .3s ease-in-out;-o-transition:all .3s ease-in-out;transition:all .3s ease-in-out}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .thumbnail:hover{opacity:.8}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item.no-pic{padding-left:0}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item:first-child{padding:12px 6px 12px 12px}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item:last-child{padding:12px 12px 12px 6px}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info{display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;width:100%;padding:0 6px 0 0}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info>a{width:100%}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info>h4{margin:0;padding:0}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info .b-sm-title{color:#222;display:-moz-box;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-moz-box-orient:vertical;-webkit-box-orient:vertical;box-orient:vertical;overflow:hidden;word-break:break-word;font-weight:500}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info .b-sm-metadata{margin:5px 0 0}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item{padding:12px 0px 12px 12px!important}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item:last-child{padding:12px!important}
.b-thumbnail-4x3:before{padding-top:75%}
@media screen and (max-width:850px) {
.b-sidebar-top-inner .b-content-item{flex:auto;width:50%;padding:10px!important}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .thumbnail{height:270px}
.b-sidebar-top-inner .b-content-item .info{padding:0 6px 10px 0}
}
@media screen and (max-width:550px) {
.b-sidebar-top-inner .b-content-item{width:100%}
}
</style>
      <div class='row'>
        <div class='featured-posts'>
          <section class='b-block b-sidebar-top'>
            <div class='b-sidebar-top-inner' id='result_post_top' style='display:none;'>
              <!-- Via code https://blog.siingroup.com -->
              <script type='text/javascript'>
                //<![CDATA[
                var rdp_numposts=6;var rdp_snippet_length=150;var rdp_info='yes';var rdp_comment='bình luận';var rdp_disable='Tắt bình luận';var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
                //]]>
              </script>
              <script type='text/javascript'>
                //<![CDATA[
                function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];if(entry!=undefined){var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet=""}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;"};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="https://i.imgur.com/IIdtni8.png"}}};var thumb=rdp_thumb.replace("s72-c","s1600");document.write('<a class="b-content-item" target="_blank" href="'+rdp_posturl+'" title="'+rdp_posttitle+'">');document.write('<div class="thumbnail b-thumbnail b-thumbnail-4x3" style="background-image: url(&quot;'+thumb+'&quot;);"></div>');document.write('<div class="info"><span class="b-sm-title">'+rdp_posttitle+'</span></div>');document.write('</a>')}}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){$('#result_post_top').attr('style','display:;')});
                //]]>
              </script>
            </div>
          </section>
        </div>
      </div>
Chúc bạn thành công !

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong