Tạo phân trang không phải tải lại trang cho blogspot

Tài liệu
Tạo phân trang không phải tải lại trang cho blogspot
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 đoạn code tải bài viết cho blogspot, mình thấy nó khá là hay, mặc dù code này bị nhiều blogger fake rồi nhưng mình vẫn share cho ae, vì là code gốc. Và dưới đây là cách làm


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào blog, đến trang chỉnh sửa HTML của blog và tìm đoạn </body> rồi thêm đoạn code bên dưới lên trên nó
<!-- Load post -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(A,H){A.InfiniteScroll=function(e){function d(e,t){return(t=t||H).querySelectorAll(e)}function n(e){return void 0!==e}function r(e){return"function"==typeof e}function c(e,t){if(n(o[e]))for(var a in o[e])o[e][a](t)}function a(){return i.innerHTML=u.text.loading,h=!0,v?(m.classList.add(u.state.loading),c("loading",[u]),void t(v,function(e,t){m.className=b+" "+u.state.load,(p=H.createElement("div")).innerHTML=e;var a=d("title",p),n=d(u.target.post,p),r=d(u.target.anchors+" "+u.target.anchor,p),o=d(u.target.post,g);if(a=a&&a[0]?a[0].innerHTML:"",n.length&&o.length){var s=o[o.length-1];H.title=a,s.insertAdjacentHTML("afterend",'<span class="fi" id="#fi:'+M+'"></span>'),p=H.createElement("div");for(var i=0,l=n.length;i<l;++i)p.appendChild(n[i]);s.insertAdjacentHTML("afterend",p.innerHTML),f(),v=!!r.length&&r[0].href,h=!1,M++,c("load",[u,e,t])}},function(e,t){m.classList.add(u.state.error),h=!1,f(1),c("error",[u,e,t])})):(m.classList.add(u.state.loaded),i.innerHTML=u.text.loaded,c("loaded",[u]))}function f(e){if(i.innerHTML="",s){p.innerHTML=u.text[e?"error":"load"];var t=p.firstChild;t.onclick=function(){return 2===u.type&&(s=!1),a(),!1},i.appendChild(t)}}var u={target:{posts:".posts",post:".post",anchors:".anchors",anchor:".anchor"},text:{load:"%s",loading:"%s",loaded:"%s",error:"%s"},state:{load:(t="infinite-scroll-state-")+"load",loading:t+"loading",loaded:t+"loaded",error:t+"error"}},o={load:[],loading:[],loaded:[],error:[]};(u=function e(t,a){for(var n in t=t||{},a)t[n]="object"==typeof a[n]?e(t[n],a[n]):a[n];return t}(u,e||{})).on=function(e,t,a){return n(e)?n(t)?void(n(a)?o[e][a]=t:o[e].push(t)):o[e]:o},u.off=function(e,t){n(t)?delete o[e][t]:o[e]=[]};var p=null,t=function(e,t,a){if(A.XMLHttpRequest){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(4===n.readyState){if(200!==n.status)return void(a&&r(a)&&a(n.responseText,n));t&&r(t)&&t(n.responseText,n)}},n.open("GET",e),n.send()}},s=1!==u.type,h=!1,g=d(u.target.posts)[0],i=d(u.target.anchors)[0],v=d(u.target.anchor,i),l=H.body,m=H.documentElement,b=m.className||"",x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=0,L=null,M=1;if(v.length){v=v[0].href,g.insertAdjacentHTML("afterbegin",'<span class="fi" id="#fi:0"></span>'),p=H.createElement("div"),f();var w=function(){x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=l.scrollTop||m.scrollTop,h||T+y<x||a()};w(),0!==u.type&&A.addEventListener("scroll",function(){s||(L&&A.clearTimeout(L),L=A.setTimeout(w,500))},!1)}return u}}(window,document);var infinite_scroll=new InfiniteScroll({type:2,target:{posts:".blog-posts",post:".post-outer",anchors:".blog-pager",anchor:".blog-pager-older-link"},text:{load:'<div class="load-post"><a class="js-load" href="javascript:;">Tải thêm<i class="fa fa-arrow-down"></i></a></div>',loading:'<div class="load-post"><span class="js-loading" style="cursor:wait;">Đang tải<i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin" aria-hidden="true"></i></span></div>',loaded:'<div class="load-post"><span class="js-loaded">Tải xong<i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i></span>',error:'<a class="js-error" href="javascript:;">Lỗi rồi<i class="fa fa-exclamation" aria-hidden="true"></i></a></div>'}});
//]]>
</script>
Bước 2: Tìm thẻ ]]></b:skin> và gán đoạn css này lên trên thẻ vừa tìm được
/* Tai bai viet */
.load-post{clear:both;text-align:center;margin:20px auto}
.load-post a,.load-post span{background:#fff;position:relative;color:#a4b0be;display:table;overflow:hidden;margin:0 auto;padding:8px 22px;border-radius:2px;border:2px solid #ced6e0;text-transform:uppercase;font-size:13px;transition:all .5s}
.load-post a:hover,.load-post span:hover{background:#a4b0be;color:#fff;border:2px solid #a4b0be}
.load-post span.js-loading{border-color:#2e6da4;color:#2e6da4}
.load-post span.js-loading:hover{background:#2e6da4!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-loaded{border-color:#4cae4c;color:#4cae4c}
.load-post span.js-loaded:hover{background:#4cae4c!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-error{border-color:#d43f3a;color:#d43f3a}
.load-post span.js-error:hover{background:#d43f3a!important;color:#fff!important}
.load-post i{margin-left:5px;margin-right:0}
Bước cuối: Lưu chủ đề và Chúc bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong