Tạo menu Responsive cho blog của bạn

Tài liệu
Tạo menu Responsive cho blog của bạn
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo menu cho blog Responsive với tất cả các màn hình.

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Thêm đoạn code menu này vào chỗ bạn muốn nó hiển thị
<!-- Menu List -->
<div id='header-tail'>
<div class='menu section row' id='menu'>
<ul id='nav'>
<li><a href='/'><i class='fa fa-home'/> Home</a></li>
<li class='hasSub'>
<a href='#'>
<i class='fa fa-lightbulb-o'/> THỦ THUẬT</a>
<ul id='sub-menus'>
<li class='menu-items'>
<a href='/search/label/Facebook?&amp;max-results=9'>Thủ thuật Facebook </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/search/label/Blogspot?&amp;max-results=9'>Thủ thuật Blogspot </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class='hasSub'>
<a href='#'>
<i class='fa fa-picture-o'/> HÌNH ẢNH</a>
<ul id='sub-menus'>
<li class='menu-items'>
<a href='/search/label/Ảnh%20Đại%20Diện'>Ảnh đại diện</a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/search/label/Ảnh%20Bìa%20Facebook'>Ảnh bìa Facebook</a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/search/label/12%20Cung%20Hoàng%20Đạo'>12 cung hoàng đạo</a>
</li>
</ul>
</li>
<li class='hasSub'>
<a href='#'>
<i class='fas fa-cog'/> CÔNG CỤ</a>
<ul id='sub-menus'>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/photoshop.html'>Photoshop online </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/font-awesome.html'>Font Awesome </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/viet-chu-gach-ngang_22.html'>Status gạch ngang </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/viet-chu-nguoc.html'>Status chữ ngược </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/html-editor.html'>Kiểm tra Code </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/nen-css.html'>Nén CSS </a>
</li>
<li class='menu-items'>
<a href='/p/ma-hoa-html.html'>Mã hóa Html </a>
</li>
</ul>
</li>
<li class='hasSub mega-menu'><a href='#add'><i class='fas fa-ellipsis-h'/></a>
<ul class='sub-menu1' style='width:450px;background:#fff'>
<div class='colst1'>
<li class='stb'><a href='/search/label/Blogger?&amp;max-results=9'>Template blogspot</a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger?&amp;max-results=9'>Template blogger</a></li>
</div>
<div class='colst2'>
<li class='stb'><a href='#'>Thủ thuật blogger</a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger?&amp;max-results=9'>Thủ thuật blogspot</a></li>
</div>
<div class='colst3'>
<li class='stb'><a href='#'>Hướng dẫn</a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger?&amp;max-results=9'>Fix lỗi blogspot</a></li>
</div>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
Bước 2: Thêm đoạn JS này lên trên thẻ </body> cho nó Responsive
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Sub menu
(function(c){c.fn.hoverTimeout=function(d,e,f,g){return this.each(function(){var a=null,b=c(this);b.hover(function(){clearTimeout(a);a=setTimeout(function(){e.call(b)},d)},function(){clearTimeout(a);a=setTimeout(function(){g.call(b)},f)})})}})(jQuery);
(function(e){e.fn.replaceText=function(t,n,r){return this.each(function(){var i=this.firstChild,s,o,u=[];if(i){do{if(i.nodeType===3){s=i.nodeValue;o=s.replace(t,n);if(o!==s){if(!r&&/</.test(o)){e(i).before(o);u.push(i)}else{i.nodeValue=o}}}}while(i=i.nextSibling)}u.length&&e(u).remove()})}})(jQuery);
window.selectnav=function(){"use strict";var e=function(e,t){function c(e){var t;if(!e)e=window.event;if(e.target)t=e.target;else if(e.srcElement)t=e.srcElement;if(t.nodeType===3)t=t.parentNode;if(t.value)window.location.href=t.value}function h(e){var t=e.nodeName.toLowerCase();return t==="ul"||t==="ol"}function p(e){for(var t=1;document.getElementById("selectnav"+t);t++);return e?"selectnav"+t:"selectnav"+(t-1)}function d(e){a++;var t=e.children.length,n="",l="",c=a-1;if(!t){return}if(c){while(c--){l+=o}l+=" "}for(var v=0;v<t;v++){var m=e.children[v].children[0];if(typeof m!=="undefined"){var g=m.innerText||m.textContent;var y="";if(r){y=m.className.search(r)!==-1||m.parentNode.className.search(r)!==-1?f:""}if(i&&!y){y=m.href===document.URL?f:""}n+='<option value="'+m.href+'" '+y+">"+l+g+"</option>";if(s){var b=e.children[v].children[1];if(b&&h(b)){n+=d(b)}}}}if(a===1&&u){n='<option value="">'+u+"</option>"+n}if(a===1){n='<select class="selectnav" id="'+p(true)+'">'+n+"</select>"}a--;return n}e=document.getElementById(e);if(!e){return}if(!h(e)){return}if(!("insertAdjacentHTML"in window.document.documentElement)){return}document.documentElement.className+=" js";var n=t||{},r=n.activeclass||"active",i=typeof n.autoselect==="boolean"?n.autoselect:true,s=typeof n.nested==="boolean"?n.nested:true,o=n.indent||"›",u=n.label||"MENU",a=0,f=" selected ";e.insertAdjacentHTML("afterend",d(e));var l=document.getElementById(p());if(l.addEventListener){l.addEventListener("change",c)}if(l.attachEvent){l.attachEvent("onchange",c)}return l};return function(t,n){e(t,n)}}();$(document).ready(function(){selectnav('nav');selectnav('nav1');selectnav('nav3');});
$(document).ready(function(){$("ul#sub-menus").parent("li").addClass("hasSub");$("#header-search .search-icon").click(function(){var e=$("#header-search input");if(e.is(":hidden")){e.fadeIn(300);$(this).removeClass("icon-search");$(this).addClass("icon-cancel");$("#menu").hide()}else{e.fadeOut(300);$(this).removeClass("icon-cancel");$(this).addClass("icon-search");$("#menu").show()}return false});$(document).bind("click",function(e){if($(e.target).parents("#header-search").length===0){$("#header-search input").fadeOut(300);$("#header-search .search-icn").removeClass("icon-cancel");$("#header-search .search-icn").addClass("icon-search");$("#menu").show()}});$(".menu li").each(function(){$(this).hoverTimeout(0,function(){$(this).children("ul").slideDown()},0,function(){$(this).children("ul").hide()})});var e="[";var t="]";$(".menu li *").replaceText(e,'<span class="msubtitle">');$(".menu li *").replaceText(t,"</span>");$(".menu #nav").show()});
//]]>
</script>
Bước 3: Thêm CSS này lên trên thẻ ]]></b:skin>
#header-tail{position:relative;float:left;width:100%;background:#fff;border-top:1px solid #eee;border-bottom:1px solid #eee;line-height:1.66}
.menu #nav{display:none}
.selectnav{display:none}
.selectnav{font:normal normal 13px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;border:0}
.sub-menu{display:none}
#menu li,#menu ul{transition:all 0s ease;-webkit-transition:all 0s ease;-moz-transition:all 0s ease;-o-transition:all 0s ease}
.menu ul li{float:left;padding:5px 0;display:inline;position:relative}
.menu ul li a{text-transform:uppercase;font-size:14px;color:#222;font-weight:500;padding:0 10px;display:block;height:35px;margin:0;position:relative;line-height:34px;}
.menu ul li a:hover{color:#3b5998}
.menu ul li ul li{padding:0;margin:0;display:block;float:none;background-color:#fff}
.menu ul li ul a:hover{color:#222}
.menu ul .hasSub a{text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:1;overflow:hidden;-webkit-box-orient:vertical;padding-right:30px}
.hasSub>a:after{right:11px}
.hasSub>a:after{content:'\f101';font-family:'Font Awesome 5 Solid';top:0px;position:absolute;color:#222;font-size:14px}
.mega-menu a:after{display:none}
.hasSub>a:after
.hasSub ul a:after{content:'';line-height:0}
.has-Sub:after{position:absolute;right:7px;top:50%;display:inline-block;content:'';width:0;height:0;border:4px solid transparent;border-top:4px solid #bbb}
.menu ul li ul{box-shadow:0 3px 10px 1px rgba(0,0,0,0.14);border-top:2px solid #3c8dbc;position:absolute;visibility:hidden;z-index:999;padding-top:0px;display:none;width:200px;-moz-transform:inherit;-o-transform:scale(0.7);-webkit-transform:scale(0.7);transform:scale(0.7);transition:all .3s ease-in-out!important;display:block!important;opacity:0;margin-top:3px}
.hasSub:hover>ul{visibility:visible;opacity:1;-moz-transform:scale(1.0);-o-transform:scale(1.0);-webkit-transform:scale(1.0);transform:scale(1.0)}
.menu ul li ul a{text-transform:none;color:#222;height:auto;line-height:16px;line-height:35px;height:35px;font-size:14px;font-weight:400}
.menu ul .mega-menu a{padding:0 11.4px!important}
.mega-menu li .hasSub>a:after{display:none}
.colst1,.colst2,.colst3{width:33.3333333%;padding:0 10px}
.colst1{float:left}
.colst2,.colst3{float:right}
.iconmn{margin:0 5px 0 0}
.stb{border-bottom:1px dotted rgba(0,0,0,0.15)}
@media screen and (max-width: 980px) {
#header-tail{background:#dddfe2;border:0}
.menu.section.row{width:100%!important}
.menu #nav{display:none!important}
.selectnav{display:block!important}
.menu .selectnav{float:left;width:100%;box-sizing:border-box;background-color:#f4f4f4;color:#222;border:2px solid #dddfe2!important;border-radius:3px;position:relative;top:0;height:45.3px;padding:10px}
}
Chúc bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong