Thêm code tuyết rơi cho trang web

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm code tuyết lên trang web của mình!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Để thêm tuyết rơi ta tìm thẻ <body> và thêm đoạn code sau dưới nó
<style>
#snowflakeContainer {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 0px;
}
.snowflake {
  padding-left: 15px;
  font-family: Cambria, Georgia, serif;
  font-size: 14px;
  line-height: 24px;
  position: fixed;
  color: #FFFFFF;
  user-select: none;
  z-index: 1000;
  -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  -khtml-user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  -webkit-touch-callout: none;
}
.snowflake:hover {
  cursor: default;
}
 </style>
<div id='snowflakeContainer'>
  <p class='snowflake'>*</p>
</div>
<script>// The star of every good animation
var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || 
              window.mozRequestAnimationFrame || 
              window.webkitRequestAnimationFrame ||
              window.msRequestAnimationFrame;

var transforms = [&quot;transform&quot;, 
         &quot;msTransform&quot;, 
         &quot;webkitTransform&quot;, 
         &quot;mozTransform&quot;, 
         &quot;oTransform&quot;];
          
var transformProperty = getSupportedPropertyName(transforms);

// Array to store our Snowflake objects
var snowflakes = [];

// Global variables to store our browser&#39;s window size
var browserWidth;
var browserHeight;

// Specify the number of snowflakes you want visible
var numberOfSnowflakes = 50;

// Flag to reset the position of the snowflakes
var resetPosition = false;

//
// It all starts here...
//
function setup() {
 window.addEventListener(&quot;DOMContentLoaded&quot;, generateSnowflakes, false);
 window.addEventListener(&quot;resize&quot;, setResetFlag, false);
}
setup();

//
// Vendor prefix management
//
function getSupportedPropertyName(properties) {
  for (var i = 0; i &lt; properties.length; i++) {
    if (typeof document.body.style[properties[i]] != &quot;undefined&quot;) {
      return properties[i];
    }
  }
  return null;
}

//
// Constructor for our Snowflake object
//
function Snowflake(element, radius, speed, xPos, yPos) {

 // set initial snowflake properties
  this.element = element;
  this.radius = radius;
  this.speed = speed;
  this.xPos = xPos;
  this.yPos = yPos;
 
 // declare variables used for snowflake&#39;s motion
  this.counter = 0;
  this.sign = Math.random() &lt; 0.5 ? 1 : -1;
 
 // setting an initial opacity and size for our snowflake
  this.element.style.opacity = .1 + Math.random();
  this.element.style.fontSize = 12 + Math.random() * 50 + &quot;px&quot;;
}

//
// The function responsible for actually moving our snowflake
//
Snowflake.prototype.update = function () {

 // using some trigonometry to determine our x and y position
  this.counter += this.speed / 5000;
  this.xPos += this.sign * this.speed * Math.cos(this.counter) / 40;
  this.yPos += Math.sin(this.counter) / 40 + this.speed / 30;

 // setting our snowflake&#39;s position
  setTranslate3DTransform(this.element, Math.round(this.xPos), Math.round(this.yPos));
  
  // if snowflake goes below the browser window, move it back to the top
  if (this.yPos &gt; browserHeight) {
   this.yPos = -50;
  }
}

//
// A performant way to set your snowflake&#39;s position
//
function setTranslate3DTransform(element, xPosition, yPosition) {
 var val = &quot;translate3d(&quot; + xPosition + &quot;px, &quot; + yPosition + &quot;px&quot; + &quot;, 0)&quot;;
  element.style[transformProperty] = val;
}

//
// The function responsible for creating the snowflake
//
function generateSnowflakes() {
 
 // get our snowflake element from the DOM and store it
  var originalSnowflake = document.querySelector(&quot;.snowflake&quot;);
  
  // access our snowflake element&#39;s parent container
  var snowflakeContainer = originalSnowflake.parentNode;
  
  // get our browser&#39;s size
 browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
  browserHeight = document.documentElement.clientHeight;
     
  // create each individual snowflake
  for (var i = 0; i &lt; numberOfSnowflakes; i++) {
  
   // clone our original snowflake and add it to snowflakeContainer
    var snowflakeCopy = originalSnowflake.cloneNode(true);
    snowflakeContainer.appendChild(snowflakeCopy);

 // set our snowflake&#39;s initial position and related properties
    var initialXPos = getPosition(50, browserWidth);
    var initialYPos = getPosition(50, browserHeight);
    var speed = 5+Math.random()*40;
    var radius = 4+Math.random()*10;
    
    // create our Snowflake object
    var snowflakeObject = new Snowflake(snowflakeCopy, 
         radius, 
         speed, 
         initialXPos, 
         initialYPos);
    snowflakes.push(snowflakeObject);
  }
  
  // remove the original snowflake because we no longer need it visible
 snowflakeContainer.removeChild(originalSnowflake);
 
 // call the moveSnowflakes function every 30 milliseconds
  moveSnowflakes();
}

//
// Responsible for moving each snowflake by calling its update function
//
function moveSnowflakes() {
  for (var i = 0; i &lt; snowflakes.length; i++) {
    var snowflake = snowflakes[i];
    snowflake.update();
  }
  
 // Reset the position of all the snowflakes to a new value
  if (resetPosition) {
   browserWidth = document.documentElement.clientWidth;
   browserHeight = document.documentElement.clientHeight; 
   
 for (var i = 0; i &lt; snowflakes.length; i++) {
     var snowflake = snowflakes[i];
     
     snowflake.xPos = getPosition(50, browserWidth);
     snowflake.yPos = getPosition(50, browserHeight);
   }
   
   resetPosition = false;
  }
  
  requestAnimationFrame(moveSnowflakes);
}

//
// This function returns a number between (maximum - offset) and (maximum + offset)
//
function getPosition(offset, size) {
 return Math.round(-1*offset + Math.random() * (size+2*offset));
}

//
// Trigger a reset of all the snowflakes&#39; positions
//
function setResetFlag(e) {
 resetPosition = true;
}</script>
Vậy là xong rồi, thật đơn giản phải k nào? Nhớ thường xuyên vào blog để nhận thêm nhiều thủ thuật mới, hay nữa nhé!

5
4
3
2
1

4 nhận xét:

» Hướng dẫn nhúng hình ảnh: [img]http://domain.com/image.png[/img]
» Tham trang khảo ảnh động cực cute: Qoobee
» Hướng dẫn nhúng link trang web: <a href="url" rel="nofollow" target="_blank">Link</a>
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Group giao lưu, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm blogspot - blogger :

 • Kích hoạt giao diện tối
 • Giao diện tối giúp bạn nhìn vào ban đêm, làm dịu mắt và tránh căng thẳng khi phải nhìn vào màn hình sáng quá nhiều.

  Đếm ngược thời gian đến tết Kỷ Hợi 2019